Il-Partit Laburista huwa kburi bil-mod kif tul medda twila ta’ snin, kull meta kien fdat bit-tmexxija tal-pajjiż dejjem ħadem kemm felaħ biex tejjeb id-dħul tal-familji Maltin u Għawdxin ħalli jkollhom livell aħjar ta’ għajxien. Gvernijiet Laburisti baqgħu magħrufin għall-mod kif ħolqu f’Malta dak magħruf bħala l-Welfare State fejn l-istat jieħu ħsieb lil kulħadd sa mit-twelid sal-mument li persuna tkun se tħalli din id-dinja.

Il-pedamenti soċjali ta’ dan il-pajjiż inbnew mill-Partit Laburista fil-Gvern tul medda twila ta’ żmien li matulhom mbagħad kompla jibni fuqhom biex wasalna fejn ninsabu llum. Konna pijunieri fl-introduzzjoni tal-pensjonijiet, f’benefiċċji soċjali għar-romol, children’s allowances, benefiċċji għall-mord u mijiet ta’ miżuri soċjali oħra li twettqu tul il-medda ta’ snin.

Kienu wkoll Gvernijiet Laburisti li ntroduċew il-paga minima nazzjonali li kompliet ukoll tissaħħaħ meta wettaqna l-wegħda tagħna li min ikun fuq paga minima ma jħallasx income tax. Wegħda ewlenija li kienu għamlu n-Nazzjonalisti li jnaqqsu l-ogħla rata ta’ taxxa għal 25% baqgħu ma wettquwhiex u kellu jkun Gvern Laburista wara l-elezzjoni tal-2013 li wettaqha.

Inkomplu nibnu fuq li wettaqna

Issa wasal iż-żmien li nkomplu nibnu fuq dan kollu ħalli l-familji Maltin ikomplu jkabbru d-dħul tagħhom u jkunu jistgħu jgħixu aħjar. Nemmnu bis-sħiħ li s-suċċess ekonomiku ta’ pajjiżna fl-aħħar disa’ snin ta’ Gvern Laburista ksibnih għax bdilna d-direzzjoni ekonomika ta’ dan il-pajjiż minn waħda ta’ awsterita u ssikkar taċ-ċinturin li konna mdorrijin biha taħt gvernijiet nazzjonalisti għal waħda ta’ tkabbir ekonomiku li parti sostanzjali minnu kien ġej mill-fatt li investejna fin-nies, tajnihom aktar opportunitajiet li jaqilgħu aktar flus u komplejna nwieżnu lill-aktar vulnerabbli fil-pajjiż. Meta għamilna dan flimkien ma’ miżuri oħra bħat-traħħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma konna qed indawwru r-rota ekonomika tal-pajjiż b’aktar saħħa, inħoloq aktar ġid u mbagħad dan qassamnih bil-għaqal.

Proposti li jkabbru l-qliegħ tal-familji

Sa mill-ewwel jiem tal-kampanja elettorali għall-elezzjoni tas-26 ta’ Marzu li ġej, il-Partit Laburista diġa ħabbar sensiela ta’ proposti immirati li jkomplu jsaħħu id-dħul finanzjarju tal-familji Maltin u Għawdxin. Se tkompli tkun prijorita ewlenija ta’ Gvern Laburista li jinċentiva ix-xogħol u jippremja l-bżulija tal-ħaddiema Maltin u Għawdxin. Huwa għalhekk li qed jiġi propost li fil-leġislatura li jmiss ikompli jnaqqas it-taxxi billi jitwessgħu it-tax bands tal-Income Tax. Ta’ min infakkru li l-aħħar darba li ċċaqalqu t-tax bands kien fl-2007 u l-proposta Laburista tal-lum hija tlett darbiet iktar minn dak li kien sar dakinhar. Huwa kkalkulat li b’din il-proposta biss xejn inqas minn €66 miljun se jispiċċaw fi dħul ġdid fil-bwiet tal-familji, ħaddiema u self-employed. It-tax bands se jitwessgħu għal kull kategorija ta’ ħaddiema jew familji. Barra dan qed jiżdiedu wkoll l-ammonti taċ-ċekkijiet tar-rifużjoni tat-taxxa u din il-miżura wkoll se tħalli €24 miljun oħra fil-bwiet tal-Maltin u l-Għawdxin.

Għax il-Gvern Laburista mexxa bil-għaqal irnexxielu jhalli aktar flus fl-idejn u b’hekk kompla jiġi stimulat it-tkabbir ekonomiku. Żammejna kelmitna li f’kull baġit tnaqqas il-piż tat-taxxi bħal meta tnaqqset it-taxxa fuq il-part-time u l-overtime u tneħħiet it-taxxa minn fuq il-pensjonijiet.

B’intrapriżi b’saħħithom igawdu wkoll il-familji

Il-Partit Laburista jemmen fis-sħiħ li l-familji Maltin u Għawdxin igawdu meta l-intrapriżi u n-negozji jkunu mgħejjuna huma wkoll biex jimirħu aktar, jinvestu aktar u jkomplu jiżviluppaw l-intrapriżi tagħhom. Għaldaqstant hija tassew f’waqtha li għall-ewwel darba Gvern ġdid Laburista se jkun qed inaqqas it-taxxa tal-kumpaniji u n-negozji minn 35% għal 25% u dan se jkompli jagħti nifs kbir lill-intrapriżi tagħna. Nemmnu bis-sħiħ li din il-miżura wkoll se tgħin biex jiżdiedu l-opportunitajiet tax-xogħol għall-ħaddiema Maltin u Għawdxin.

Huwa b’miżuri konkreti bħal dawn li nnisslu l-fiduċja tant meħtieġa għall-futur ta’ pajjiżna. Il-familji tagħna jimtlew b’kuraġġ meta jaraw Gvern li qed jieħu ħsiebhom u li qed jagħmel minn kollox biex itejjbilhom l-għajxien tagħhom. Ninsab konvint li l-programm tagħna se jerġa jikseb il-fiduċja tal-elettorat Malti għax se jkun ibbażat fuq ix-xewqa ta’ kull familja Maltija u Għawdxija, dak li jkollha ħajja aħjar. Malta Flimkien għal futur isbaħ għal kulħadd.

Irridu nkomplu nagħtu lil uliedna u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin l-aqwa għodod biex jimirħu kemm jifilħu fil-qasam edukattiv.

L-inawgurazzjoni taċ-Ċentru tar-Riżorsi ġdid fl-MCAST fil-jiem li għaddew hija prova mhux biss ta’ kemm il-Gvern Laburista għandu għal qalbu l-investiment fl-edukazzjoni ta’ uliedna iżda wkoll kemm fl-aħħar snin għarafna nużaw bl-akbar għaqal il-Fondi li pajjiżna rnexxielu jikseb mill-Unjoni Ewropea.

Iċ-Ċentru tar-Riżorsi l-ġdid ġewwa l-MCAST

Ta’ min wieħed ifakkar li l-Fondi Ewropej intużaw għal bosta proġetti edukattivi u ta’ taħriġ għaż-żgħażagħ tagħna. Ewlieni fost dawn kien hemm l-introduzzjoni fl-iskejjel primarji kollha tal-proġett “one-tablet per child” fejn tajna spinta qawwija lejn it-taħriġ fit-teknoloġija diġitali lil ġenerazzjonijiet sħaħ ta’ tfal fl-iskejjel primarji. Issa wkoll qed nippjanaw li mill-Programm ta’ Investimenti li se nagħmlu mill-baġit il-ġdid ta’ Fondi Ewropej għas-snin 2021-2027, dan il-proġett jiġi estiz ukoll għall-iskejjel sekondarji.

Ċentru tar-Riżorsi inawgurat fl-aħħar jiem mill-Prim Ministru Robert Abela, il-Ministru Clifton Grima u s-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi

Kellna bosta proġetti edukattivi oħra li gawdew minn Fondi Ewropej fosthom il-bini ta’ laboratorji ghat-taħriġ vokazzjonali f’diversi skejjel. Mill-banda l-oħra jinsabu fl-aqwa tagħhom it-tħejjijiet biex mill-investimenti li se nagħmlu bil-Fondi għall-Pjan tal-Irkupru u r-Reżiljenza, ninvestu €41 miljun biex jinbena l-Kampus il-ġdid tal-Istititut tal-istudji Turistiċi fi Smart City. L-Istess Pjan ta’ Rkupru qed jaħseb ukoll għal rinovazzjoni ta’ l-iskejjel primarji ta’ Ħal-Għaxaq u tan-Nadur filwaqt li għaddej ġmielu wkoll ix-xogħol fuq il-bini mill-ġdid tal-iskola primarja tal-Imsida li se tkun l-ewwel waħda tax-xorta tagħha f’Malta għaliex ser tkun kważi ħielsa għal kollox mill-emmissjonijiet.

Bir-riġenerazzjoni tal-kampus tal-MCAST f’Kordin se jkunu ġew investiti b’kollox madwar €33 miljun.

L-Investiment ta’ Fondi Ewropej fl-MCAST kien wieħed qawwi u mifrux fuq bosta snin. Huwa kkalkulat li bir-riġenerazzjoni tal-kampus tal-MCAST f’Kordin se jkunu ġew investiti b’kollox madwar €33 miljun. Dan huwa investiment mill-aqwa fiż-żgħażagħ tagħna għaliex it-titjib fil-faċilitajiet u fl-ambjent ta’ dan il-kulleġġ qiegħed joffri esperjenza ta’ tagħlim mill-aqwa liż-żgħażagħ tagħna.

L-investiment li sar fiċ-Cenru tar-Riżorsi li inawgurajna fl-aħħar jiem sewa xejn inqas minn €9.3 miljun ta’ Fondi Ewropej. Dan iċ-ċentru huwa bini li qed jilħaq bosta għanijet għax fost affarijiet oħra jospita librerija mill-aktar moderna b’servizzi aċċessibbli għall-istudenti kollha kemm dawk full-time kif ukoll part-time. Dan iċ-ċentru jinkludi wkoll id-dipartiment tar-Riċerka u l-Innovazzjoni, kif ukoll Learning Support Unit (LSU) u jipprovdi spazju għall-wirjiet u żoni ta’ studju u spazji soċjali, li tesa’ sa 660 student.

Il-Prim Ministru Robert Abela u s-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi jitkellmu mal-istudenti ġewwa l-MCAST

Din il-binja ġdida fil-kampus tal-MCAST fiha diversi faċilitajiet bħal uffiċini, workshops u klassijiet, u kmamar li huma magħmmra b’teknoloġija li tiffaċilita attavitajiet akkademiċi relatati ma’ l-oqsma varji ta’ studju, bil-għan li jiġi żgurat li s-sistema edukattiva tagħna tkun inklużiva kemm jista’ jkun u tiggarantixxi appoġġ sħiħ lill-istudenti kollha li għandhom xi diffikultajiet ta’ tagħlim.

Nifhmu li dan l-investiment li qed naghmlu qed ikun apprezzat ukoll ħafna mill-istess żgħażagħ li jattendu l-MCAST u kien ta’ sodisfazzjoni kbir għalina meta flimkien mal-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima ltqajna ma’ bosta studenti li kienu qed jużaw il-faċilitajiet taċ-ċentru l-ġdid u esprimew l-esperjenzi tagħhom f’din il-mixja edukattiva li qed jagħmlu f’dan il-Kulleġġ.

L-investiment li qegħdin nagħmlu fis-sistema edukattiva ta’ pajjiżna huwa l-aqwa investiment li nistgħu nagħmu għaliex qed ninvestu fl-aqwa riżors li għandu l-pajjiż, ir-riżors uman. Irridu nkomplu nagħtu lil uliedna u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin l-aqwa għodod biex jimirħu kemm jifilħu fil-qasam edukattiv u jakkwistaw il-ħiliet kollha li pajjiżna għandu bżonn biex ikompli fit-triq tal-moderniżazzjoni u l-iżvilupp.

Għandna tassew għax inħarsu ‘l quddiem lejn ir-Rebbiegħa li tibda f’inqas minn xahar ieħor għax din tista’ tfisser għal pajjiżna, żmien sabiħ ta’ kwalia ta’ ħajja aħjar jekk kemm-il darba l-elettorat Malti u Għawdxi jerġa jislifna l-fiduċja tiegħu għal perjodu ta’ ħames snin oħra.

It-tħabbira tal-elezzjoni ġenerali tas-26 ta’ Marzu ġabet magħha reazzjoni pożittiva ħafna mill-poplu inġenerali li jinsab mimli ħeġġa biex mhux biss jara l-ħajja terġa’ lura għan-normal wara l-agħar pandemija li laqtet lid-dinja f’aktar minn mitt sena, imma li ngħaddu wkoll minn perjodu qasir ta’ inċertezza li kull elezzjoni ġġib magħha. Ilkoll ninsabu ħerqana li wara li tgħaddi l-elezzjoni, nerġgħu ilkoll nibdew ingawdu dak li r-Rebbiegħa u s-Sajf Maltin jagħtuna fiż-żminijiet normali, jiġifieri l-attivitajiet fil-beraħ, il-ħruġ fir-ristoranti mal-familji u l-ħbieb tagħna, l-attivitajiet kulturali u fuq kollox il-festi tant għal qalbna li soltu konna ngawdu f’dawn l-istaġuni sbieħ.

Il-garanzija li jkollna biss dan il-futur sabiħ jista’ jagħtiha biss il-Partit Laburista. Issa li qed nagħlqu 9 snin fil-Gvern, il-Maltin u l-Għawdxin jafu fejn qegħdin mal-Partit Laburista. Dak li wegħdna f’żewġ elezzjonijiet ġenerali, dawk tal-2013 u tal-2017, wettaqnih kważi fit-totalita tiegħu u anke saħansitra wettaqna aktar. Pajjiżna llum ma jintagħrafx minn kif kien disa’ snin ilu.

Dak li wegħdna fl-imgħoddi wettaqnih

It-titjib fl-infrastruttura tal-pajjiż huwa evidenti għal kulħadd, toroq arterjali ġodda, il-mijiet ta’ toroq residenzjali li nbndew f’kull belt u raħal tal-pajjiż, it-titjib fil-benefiċċji soċjali lil kull settur tas-soċjeta fosthom b’titjib sostanzjali fil-pensjonijiet, benefiċċji għall-persuni b’diżabilita. Iffaċjajna b’suċċess il-pandemija b’sistema tas-saħħa mill-aqwa u bi programm ta’ tilqim li kien l-għira tad-dinja u li bih salvajna l-ħajjiet ta’ mijiet ta’ nies. Ġibna lejn pajjiżna l-allokazzjoni rekord ta’ €2.27 biljun mill-Unjoni Ewropea u komplejna ninvestu fin-nies il-miljuni ta’ Ewro li kienu ġew allokati għal pajjiżna mill-programmi ta’ qabel.

Fuq kollox, pajjiżna mexa l-quddiem għax wettaqna wegħda oħra importanti, dik li nbidlu u ndaħħlu r-riformi kollha li kellu bżonn il-pajjiż biex inkunu nistgħu nqisu lil pajjiżna bħala pajjiż tassew modern li jixraq għar-realtajiet tal-lum. Daħħalna riformi bla preċedenti f’dak li għandu x’jaqsam ma’ drittijiet ċivili, riformi kbar oħra fil-qasam tas-saltna tad-dritt, fil-ħatriet tal-ġudikatura, tal-President tar-Repubblika u ta’ istituzzjonijiet oħra tal-istat. Tassew li pajjiżna ma jintagħrafx minn kif kien disa’ snin ilu.

Huwa għalhekk li l-poplu tagħna għandu jkompli jagħti l-fiduċja tiegħu lill-Partit Laburista u fuq kollox lil Robert Abela li fis-sentejn li ilu jmexxi l-Partit u l-pajjiż wera xi jsarraf meta ffaċċja sfida wara l-oħra, kemm ta’ natura politika kif ukoll dawk tas-saħħa u l-ekonomija tal-pajjiż bid-daqqa kbira tal-pandemija.

Proposti serji, studjati u “costed”

Għalhekk qed inħarsu b’entużjażmu lejn din ir-Rebbiegħa li ġejja. Meta fl-ewwel jiem biss tal-kampanja elettorali bdejna nsegwu l-proposti li qed ipoġġi quddiem l-elettorat Malti il-Partit Laburista, qegħdin naraw kemm dawn huma proposti serji li jistgħu jiġu mwettqa għax huma proposti studjati u “costed” u li fuq kollox il-pajjiż jiflaħ għalihom.

Kif tħabbar, prijorita ewlenija se tingħata lill-ambjent biex nagħmlu lil Malta aktar sabiħa u jkollna ambjent aħjar. Bħalma qed nagħmlu bil-proġetti tat-toroq b’investiment ta’ €100 miljun fis-sena fit-toroq tagħna, issa ser nibdew ninvestu €100 miljun oħra fis-sena biex noħolqu spazji ħodor ġodda fil-qalba tal-ibliet u l-irħula tagħna. Se nibnu parks, ġonna u nintroduċu l-kunċett ta’ “urban green reclamation” fosthom bil-ħolqien ta’ tunnels għat-traffiku bi spazji ħodor fuqhom, proġetti ta’ urban greening u parkeġġi taħt l-art.

Aktar flus fil-bwiet tan-nies

Imbagħad irridu naraw li l-familji tagħna jkollhom aktar dħul fil-bwiet tagħhom. Ħabbarna t-twessiegħ tat-tax bands għal kull kategorija ta’ familji filwaqt li qed nerġgħu nwegħdu li nkomplu nżidu l-pensjonijiet b’mill-inqas €15 fil-ġimgħa fuq medda ta’ leġislatura. Ser inkomplu ngħinu lill-first time buyers billi nħallsulhom €1000 fis-sena mis-self li jkunu ħadu fuq ix-xiri ta’ l-ewwel dar, għal għaxar snin sħaħ. Nemmnu wkoll li biex il-ħaddiema tagħna jieħdu l-aqwa u l-aħjar, anke s-sidien li jimpjegawhom iridu jibbenefikaw mit-traħħis fit-taxxi. Għaldaqstant għall-ewwel darba ser innaqqsu l-Corporate Tax minn 35% għal 25%.

Dawn kienu biss l-ewwel ftit proposti li ressaqna f’din il-kampanja elettorali. Fil-ġranet u l-ftit ġimgħat li fadal sal-elezzjoni, l-elettorat Malti u Għawdxi se jkollu quddiemu programm sħiħ ta’ proposti u riformi li b’fiduċja kbira nemmen li se jikseb l-approvazzjoni tal-maġġoranza fil-pajjiż biex inkomplu nagħtu l-aqwa u l-aħjar lill-familji Maltin u Għawdxin. Malta Flimkien hija t-tema li tgħaqqadna biex nagħtu dan il-futur sabiħ lil pajjiżna.

Differenza bejn Gvernijiet Laburisti minn dawk immexxijja mill-Partit Nazzjonalista dejjem kienet li amministrazzjoni Laburista tqis il-Manifest Elettorali li bih tkun rebħet il-fiduċja tal-poplu biex tmexxi l-pajjiż bħala dokument ewlieni li fuqu tkun ibbażata il-ħidma kollha tal-gvern. Tant hu minnu dan li sa mill-ħatra tal-Gvern Laburista f’Marzu tal-2013, inħatar saħansitra Ministru li kellu r-responsabbilta li jara li dak li jkun ġie propost fil-Manifest Elettorali, jitwettaq kemm jista’ jkun fl-intier tiegħu tul il-leġislatura kollha.

Ministeri u Segretarjati Parlamentari kontinwament ikunu mitluba jagħtu rendikont dwar xi jkun qed jitwettaq mill-Manifest Elettorali u dan fih innifsu jżomm lill-amministrazzjoni attenta li l-wegħdiet li jkunu saru mal-elettorat qabel l-elezzjoni, jitwettqu.

Is-suċċess ta’ dan il-gvern qiegħed hemm biex jarah kulħadd.

L-avversarji politiċi tagħna min-naħa l-oħra jibqgħu magħrufin għall-wegħdiet fiergħa tagħhom ta’ qabel l-elezzjonijiet li meta jgħaddu, jinsew dak li jkunu wegħdu u jagħmlu fattihom. Kellna l-eżempju klassiku ta’ meta wegħdu li jneħħu l-income tax, li jħallsu lin-nisa tad-dar talli joqgħodu d-dar, tat-tabib tal-għażla tiegħek b’xejn għal kulħadd u aktar riċenti, meta wegħdu li se jnaqqsu l-ogħla rata ta’ taxxa għal 25%, wegħda li ma wettqux u minflok imbagħad twettqet minn amministrazzjoni Laburista.

Bħala Deputat elett mill-Ħames Distrett Elettorali, nhar il-Ħadd li għadda kelli s-sodisfazzjoni nisma’ lill-Prim Ministru Robert Abela isemmi x’wettaq il-Gvern Laburista f’dan id-distrett. Meta kkontestajt għall-ewwel darba l-elezzjoni ġenerali f’dan id-distrett ħames snin ilu kont niltaqa’ man-nies u jilmentaw miegħi dwar kif nuqqasijiet fil-lokalitajiet tagħhom kienu qed jimpattaw fuq il-kwalita’ tal-ħajja tal-familji tagħhom.

Jingħalaq l-impjant tal-fuel f’Birżebbuġa

Min jaf kemm iltqajt ma’ residenti minn Birżebbuġa u lmentaw mill-inkonvenjent tat-tankijiet tal-fuel tal-Enemed, litteralment fil-qalba ta’ dan ir-raħal. Kienet ix-xewqa tar-residenti ta’ Birżebbuġa li dan l-inkonvenjent jitneħħa darba għal dejjem. Kellha tkun din l-amministrazzjoni li għax tant viċin in-nies, semgħet it-talba tagħhom u wettqet il-wegħda li dawn it-tankijiet jitneħħew.

Residenti oħra minn dan l-lokal jilmentaw spiss fuq id-dħaħen mill-mijiet ta’ vapuri li ta’ kull sena jgħaddu mill-Freeport. Bħala Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej ħdimt biex fl-aħħar nibdew naraw din il-problema tissolva. Fuq l-eżempju ta’ dak li qed jirnexxielna nagħmlu fil-Port il-Kbir, issa se nagħmluh ukoll fil-Freeport. B’investiment ta’ miljuni ta’ Ewro ta’ Fondi Ewropej se nwettqu l-proġett Shore-to-Ship fil-Freeport biex il-vapuri tal-merkanzija jibdew jitfu l-magni tagħhom kif isorġu mal-mollijiet u jieħdu l-bżonnijiet tagħhom tal-enerġija mill-grid nazzjonali.

Konferenza dwar il-proġett ta’ Shore-to-Ship fil-Freeport

Residenti ta’ Birżebbuġa ilhom snin isaqsuni jekk il-Freeport hux se jkompli jikber u joqrob aktar lejn ir-residenzi tagħhom. Id-deċiżjoni għaqlija li ħadet l-amministrazzjoni preżenti hija li dan ma nħalluhx isir. Amministrazzjoni Nazzjonalista riedet li medda għadda kbira ġewwa Bengħajsa tingħata lill-Freeport imma l-għażla li għamilna aħna favur ir-residenti ta’ Birżebbuġa kienet li din l-art tinbidel f’masġar kbir, spazju miftuħ biex jitgawda mill-familji kollha.

L-istess jista’ jingħad għall-għażla li għamilna li nibdlu l-miżbla ta’ Wied Fulija fi spazju miftuħ għat-tgawdija tal-familji li jgħixu fl-irħula tal-madwar u għal kull min jixtieq iżuru. Irnexxielna nġibu lejn pajjiżna Fondi Ewropej li bihom irrijabilitajna miżbla li kienet ta’ inkonvenjent kbir għal kulħadd bl-emmissjonijiet tossiċi li kienet titfa’ fl-arja tal-irħula fil-qrib. Wara li flimkien mal-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru Aaron Farrugia inawgurajna dan il-proġett sabiħ f’Awwissu li għadda, issa nistgħu naraw lill-familji tagħna jgawdu dan l-ispazju miftuħ b’waħda mill-isbaħ veduti tal-gżejjer Maltin.

Riġenerazzjoni ta’ Wied Fulija fiż-Żurrieq

Il-lokalitajiet tal-5 Distrett gawdew bil-kbir b’wegħda oħra mwettqa mill-Gvern Laburista, dik li jinvesti miljuni kbar fit-toroq tagħna. Proġetti ewlenin ta’ Infrastructure Malta litteralment bidlu l-wiċċ ta’ dan id-distrett. Toroq arterjali ewlenin bħal dik taż-Żurrieq kemm fid-direzzjoni ta’ Ħal Safi u anke lejn Wied iż-Żurrieq, Triq Valletta li tagħti għall-Imqabba, il-bypasses tal-Imqabba u l-Qrendi, u l-upgrading li sar fil-mini ta’ taħt ir-runway huma biss ftit eżempji tax-xogħol kbir li sar. Magħhom, mijiet ta’ toroq residenzjali u oħra rurali li wkoll qed iħallu impatt mill-aktar pożittiv fuq il-ħajja tan-nies tal-Ħames Distrett. Fi ftit xhur oħra dawn ir-residenti kollha jibdew igawdu wkoll mill-proġetti kbar li qed isiru qrib l-ajruport fejn it-traffiku mistenni jibda jimxi b’mod aktar effiċjenti f’dawn l-inħawi.

Dan il-Gvern li se jersaq għall-ġudizzju tal-poplu f’elezzjoni ġenerali għandu għax tassew ikun kburi li dak li wiegħed lill-elettorat Malti ħames snin ilu, wettqu u saħansitra wettaq aktar minn dak li wiegħed. Is-suċċess ta’ dan il-gvern qiegħed hemm biex jarah kulħadd. In-nies jistgħu jikkonfermaw li kellhom Gvern viċin tagħhom, li jisma’ it-talbiet tagħhom u jaġixxi biex ikunu jistgħu jgħixu aħjar. Dan żgur wettaqnih fil-Ħames Distrett bħalma wettaqnih ukoll fil-kumplament tal-pajjiż kollu. Il-fiduċja tal-Maltin u l-Għawdxin fil-Partit Laburista tissarraf f‘ħidma bla waqfien favur il-familji Maltin u Għawdxin kollha.

Direzzjoni ekonomika li biha rnexxielna kull sena nagħtu żidiet sostanzjali lill-pensjonanti.

Fl-aħħar jiem fil-Parlament iddiskutejna l-abbozz ta’ liġi li se jkun qed jimplimenta l-bosta miżuri li kienu tħabbru fil-budget ta’ Ottubru li għadda filwaqt li miżuri oħra li ma kellhomx bżonn approvazzjoni mill-Parlament daħlu fis-seħħ, jew mill-għada tal-budget jew mill-1 ta’ Jannar li għadda.

Kelli l-opportunità nitkellem fl-istadju tat-tieni qari ta’ din il-liġi u fissirt dik li nqis bħala differenza skejtta fl-għażliet ekonomiċi li l-Gvern Laburista għamel fl-aħħar disa’ snin għal dawk tal-amministrazzjoni Nazzjonalista qabel l-2013. Il-problema li nara jien fl-analiżi tiegħi ta’ din id-differenza hija li l-Partit Nazzjonalista, minkejja li għaddew dawn id-disa’ snin baqa’ ma tgħallem xejn u wisq nibża’ li għadhom iħaddnu l-istess twemmin fuq id-direzzjoni ekonomiku ta’ pajjiżna.

Kelli l-opportunita nfakkar fil-Parlament li fi żmien il-kriżi finanzjarja mondjali tal-2009 u fis-snin ta’ wara, l-amministrazzjoni Nazzjonalista għażlet li tinforza fuq pajjiżna politika ekonomika ta’ awsterità qawwija li nixfet il-bwiet tal-Maltin u l-Għawdxin u kompliet taggrava is-sitwazzjoni mhux biss tal-familji imma wkoll tal-qagħda ekonomika tal-pajjiż.

Fakkart fiż-żjidiet kbar li l-amministrazzjoni Nazzjonalista kienet imponiet fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, kontijiet li bdew ifaqqru lin-nies tant li l-għadd ta’ dawk li kienu qed jgħixu fil-marġni tal-faqar żdied sostanzjalment. Il-familji Maltin u Għawdxin ħassew bil-kbir din il-għafsa, bdew ifaddlu inqas u b’inqas flus għall-infieq tagħhom kellna tkabbir ekonomiku baxx ħafna u f’xi snin kienu kważi negliġibbli.

Ma kienux biss il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Iddaħħlu wkoll bosta taxxi filwaqt li miżuri tat-traħħis fit-taxxi li kienu mwegħda saħansitra fil-programm elettorali tħallew fil-ġenb u kellha tkun l-amministrazzjoni Laburista li daħlet għat-tmexxija tal-pajjiż fl-2013 li implimentathom sa mill-ewwel budget li ppreżentat ftit taż-żmien wara. Kellha tkun ukoll din l-amministrazzjoni li mill-ewwel neħħiet it-taxxa li kienu se jibdew iħallsu dawk li jaqilgħu il-minimum wage.

Il-bidla fid-direzzjoni ekonomika tal-pajjiz kienet għalhekk evidenti sa mill-ewwel jiem tal-amministrazzjoni l-ġdida Laburista tal-2013. Ridna mmorru fid-direzzjoni ta’ tkabbir ekonomiku sostenibbli b’għażliet importanti biex inżidu r-ritmu ekonomiku fil-pajjiż. Nidejna skemi li jħajjru n-nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol, partikolarment lin-nisa li kienu jibqgħu id-dar wara li jkollhom it-tfal. Introduċejna c-childcare b’xejn għal kulħadd u dawn wassal biex kellna tkabbir sostanzjali fl-għadd ta’ nisa li reġgħu marru jaħdmu.

Is-snin li għaddew kienu snin fejn investejna fin-nies kemm dawk produttivi kif ukoll fl-anzjani tagħna li dejjem emminna li wara snin twal ta’ ħidma għandu jkollhom serħan mix-xogħol b’dinjità billi jingħataw pensjonijiet xierqa. Żidna l-pensjonijiet sena wara sena għal sitt snin sħaħ wara xulxin u ż-żidiet li tajna kienu dejjem ferm aktar minn dik maqbula għall-għoli tal-ħajja. Ma’ dawn iż-żidiet tejjibna bosta miżuri soċjali għall-pensjonanti li forsi ma kkontribwewx għas-sigurta soċjali, żjidiet fl-għajnuniet supplimentari, dawk għar-romol u persuni b’diżabilità.

Bis-saħħa tad-deċiżjonijiet u l-għażliet it-tajbin li għamilna, l-andament ekonomiku mill-ewwel kien beda jurina li din kienet tassew it-triq li kellna naqbdu. It-tkabbir beda jġib miegħu aktar tkabbir u bis-saħħa ta’ qagħda ekonomika b’saħħitha, b’surplus irreġistrat f’bosta snin, stajna ninċentivaw liż-żgħażagħ jixtru d-dar tagħhom u negozji jingħataw għajnuniet biex ikabbru n-negozju tagħhom.

Li ma kienetx għall-pandemija li ġabet magħhha fuq id-dinja l-akbar kriżi mit-Tieni Gwerra Dinjija ‘l hawn, dan ir-ritmu ta’ tkabbir ekonomiku mingħajr l-ebda dubju kien ikomplu jkun reġistrat sena wara sena. Imma mill-2020 ‘l hawn kellna nieħdu l-miżuri kollha li kien hemm bżonn biex l-ewwel ħarisna s-saħħa tan-nies u mbagħad naraw li l-ekonomija ta’ pajjiżna tibqa’ fuq saqajha.

M’għandix dubju li kien ikun mod ieħor li kieku ma kabbarniex l-ekonomija kif kabbarniha u ġibna l-qagħda finanzjarja tal-pajjiż fl-aqwa stat li qatt kienet fih. Konna b’saħħitna biżżejjed biex stajna nwieżnu lil kull qasam tal-ħajja ekonomika fil-pajjiż. Mhux biss infaqna miljuni kbar fil-qasam tas-saħħa biex ħarisna s-saħħa tal-poplu imma wkoll investejna kważi €700 miljun fin-nies billi pprovdejna l-wage supplement u żammejna lil eluf kbar ta’ ħaddiema fl-impjieg tagħhom. Tajna għajnuniet fuq il-kontijiet tad-dawl lin-negozji, ħallejna lin-negozji jħallsu aktar tard il-kontijiet dovuti ta’ taxxi, tajna għajnuniet fuq il-kirjiet tan-negozju u għadd kbir ta’ miżuri oħra.

F’hiex wassalna dan kollu? Minkejja l-pandemija illum għandna l-inqas rata ta’ qagħad li qatt kellna f’pajjiżna minkejja kull tbassir li kellna u dan huwa wkoll l-inqas rata ta’ qagħad fl-Unjoni Ewropea kollha.. Għandna l-inqas rata ta’ qagħad fost iż-żgħażagħ u fl-istess waqt qegħdin nirreġistraw l-aktar rata għolja ta’ tkabbir ekonomiku fl-Ewropa. Il-pilastru ewlieni tal-ekonomija tagħna, it-turiżmu, reġa’ beda jirkupra ġmielu u jidher li għandna prospetti sbieħ għas-sajf li ġej.

Dan kollu ksibnih u qed inkomplu niksbuħ għaliex b’direzzjoni ċara u b’għażliet għaqlin, investejna fin-nies u emminna fil-kapaċijiet u r-reżiljenza tal-poplu Malti li quddiem kull sfida iqum għall-okkażjoni u jagħti sehmu. Issa ma jdumx  ma jasal il-mument li se jkun il-poplu tagħna li jagħmel l-għażla tiegħu, għażla bejn id-direzzjoni tagħna ta’ investiment fin-nies u dik ta’ ħaddieħor li jintaxxa lin-nies u joħnoq l-attività ekonomika fil-pajjiż. Nemmen bis-sħiħ li l-poplu tagħna se jagħmel huwa wkoll l-għażla t-tajba favur partit li fil-Gvern wera bil-provi li kapaċi joħloq il-ġid u jqassmu b’ġustizzja biex jasal għand kulħadd.

As unprecedented as it was, the economic growth experienced in these last eight years did not restrict us solely to short-termism. Making the country ‘future-proof’ was a topic often mooted but maybe rarely described. This seemingly simple idea entails equipping Maltese society, the economy and the infrastructure around us in its wider sense, with a degree of resilience to be able to withstand the social, environmental and technological developments that are coming our way.

The public health crisis has understandably, dominated the news cycle and the collective attention of the global population. However, it should not take away our attention from a much deeper crisis which is no longer set in the future but which is here with us and which will wreak havoc if left unattended. This crisis is Climate Change and the warming global temperatures which have already resulted in abnormal weather patterns and unpleasant extremities.

The readiness to lay our focus on the future, was unexpectedly presented by the current crisis. The European Union came together in what was also an unprecedented manifestation of solidarity, to generate new funds. These funds are intended to not only enable member states face the current adversity but also to pick up the pace on the green and digital transitions – the toughest antidote we direly need.

To drive this change we have secured the largest ever allocation since the country joined the Union. A Recovery and Resilience Plan was designed last year, ambitious in its green targets, and with the first tranche of the €320 million received before the turn of the year, we are well-positioned to start putting it into practice.

A green economy which we are after, will not come about overnight. However, it will quickly result in changes in transportation, in business operations and industrial machinery and in waste management. It might sound daunting to a small business but it is possible with an ever-present State support. Knowingly or not, we already transformed, as small changes guided us into better waste separation, more recycling and adapted product choice including cleaner vehicles. These changes will continue as both the business community will be supported to transform its ways and means, and the customer will continue to be encouraged with subsidies and support for healthier and safer choices as seen in October’s radical budget.

Some might not be aware but we are living through the Fourth Industrial Revolution. The world changed before our very eyes thanks to rapid technological progress we have grown to depend on. There are digitally automated processes ingrained in our everyday life, robots and Artificial Intelligence products we constantly hold in the palm of our hands. Failing to adapt to such changes as a country will dissipate the potential we harbor to be relevant in this new changing world. We can still be an important tech hub, we can still attract new economic sectors provided by a digital economy and we can make our present systems including in healthcare and government services much simpler, quicker and safer through digital transformation.

“A green economy which we are after, will not come about overnight. However, it will quickly result in changes in transportation, in business operations and industrial machinery and in waste management.”

Significant support is there already. Small and large enterprises alike are not only encouraged but supported by the State to digitalise, develop their digital outlets so that they may venture into the global market, and to reimagine their operations digitally so that they may become even more efficient and competitive.

These transitions are the future and within them lies a beautiful opportunity to become a cleaner, healthier, country which ensures a very high standard of living and high quality employment. They also present undeniable challenges, not least to prepare factions of Maltese society and the workforce for a world of work that is changing.

Training and upskilling are essential in order to ensure that we can keep our own pace of transition without leaving anyone behind. Lifelong education is seeing more investment as it is quickly turning into a basic need.

Instead of sitting on our laurels, the growth experienced has only placed us better to master our own fate as a society and build our own future as destination of quality and a good place to live for everyone.

 

 

Kulħadd jaqbel li t-tkabbir ekonomiku li kellna f’pajjiżna f’bosta mill-aħħar disa’ snin kien wieħed bla preċedent. Minkejja dan bħala politiċi għandna r-responsabbilta li naraw lil hinn mill-ġid miksub minn dan it-tkabbir imma nħarsu ‘l bogħod u niżnu f’se jkunu l-ħtiġijiet tal-pajjiż fil-futur. Irridu li s-soċjeta Maltija, l-ekonomija u l-infrastruttura fis-sens wiesgħa tagħha jkunu reżiljenti biżżejjed u kapaċi jilqgħu l-iżviluppi soċjali, ambjentali u teknoloġiċi li qed iseħħu madwarna.

Fl-aħħar sentejn, il-kriżi fis-saħħa pubblika kkaġunata mill-pandemija iddominat l-attenzjoni tal-popli fid-dinja kollha. Imma din il-kriżi m’għandhiex iżżommna lura milli nkomplu nagħtu attenzjoni kbira lil kriżi oħra li tinsab magħna u li tista’ ġġib diżastru sħiħ jekk ma nindirizzawhiex. Qed nirreferi għat-tibdil fil-klima u l-mod kif qed tisħon il-klima tad-dinja, fenomeni li diġa qed naraw il-konsegwenzi tagħhom b’diżastri naturali frekwenti li ftit konna naraw bħalhom qabel.

Propju dawn il-kriżijiet li qed inħabbtu wiċċna magħhom bħal donnu ġabu lil kulħadd f’sensih li jeħtieġ niffukaw aktar fuq il-futur. L-Unjoni Ewropea kienet fuq quddiem nett li ħadmet b’mod li qatt ma ħadmet bħalu qabel biex bdiet tiġġenera l-fondi meħtieġa biex niffaċċjaw din is-sitwazzjoni. Il-fondi ġew intiżi li jintużaw biex l-Istati Membri mhux biss ikunu jistgħu jirkupraw mid-daqqa li qalgħu bil-kriżi tal-pandemija imma wkoll biex ilestu l-ekonomiji tagħhom għall-futur, billi jittrasformaw l-ekonomiji tagħhom lejn ekonomija ħadra u diġitali.

Biex din il-bidla ssir ukoll fl-ekonomija tagħna rnexxielna niksbu allokazzjoni rekord ta’ Fondi Ewropej għas-snin 2021-2027. Minn din l-allokazzjoni se nirċievu għotja ta’ madwar €320 miljun għall-Pjan tagħna għall-Irkupru u r-Reżiljenza li huwa mmirat l-aktar lejn din it-trasformazzjoni li rridu nagħmlu fl-ekonomija tagħna. Diġa rċevejna l-ewwel pagament ta’ prifinanzjament għall-Pjan tagħna li huwa fost l-aktar ambizzjużi ambjentalment mill-pjani kollha mressqa lill-Kummissjoni Ewropea kif fil-fatt ġie mfisser mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula Von der Leyen. Bosta investimenti u riformi minn dan il-Pjan diġa bdew jitwettqu u proġetti ewlenin oħra minnhu jinsabu fl-istadju ta’ ippjanar dettaljat.

Il-bidla lejn ekonomija ħadra mhix se ssir mil-lejl għan-nhar. Din se ġġib magħha tibdil kbir fil-mezzi tat-trasport tagħna u fil-mod kif nivvjaġġaw minn post għall-ieħor f’pajjiżna stess. Se tkun tfisser tibdil kruċjali fil-mod kif joperaw in-negozji f’pajjiżna, kif topera l-industrija u l-makkinarju li tuża u bidliet importanti fl-immaniġġjar tal-iskart f’pajjiżna. Għan-negozji ż-żgħar jista’ jkun li x-xogħol involut biex l-operat tkun ikun aktar ambjentalment nadif jinvolvi l-ispejjeż imma għal dan qed nippjanaw skemi ta’ għajnuniet biex, bħala eżempju, binjiet kummerċjali tal-privat ikunu rinovati ħalli jkunu aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Anke l-inċentivi kbar li qed nagħtu biex vetturi jinbidlu għal dawk elettriċi għandhom ukoll l-għan li jgħinu f’din it-trasformazzjoni.

Dak li tinsab għaddejja minnu d-dinja bħalissa qed jitqies fi ċrieki internazzjonali bħala r-Raba’ Rivoluzzjoni Industrijali. Grazzi għall-iżviluppi teknoloġiċi tal-aħħar snin, bil-kemm indunajna li għaddejna minn bidla li ġabitna niddependu fuq it-teknoloġija u bla ma nafu għandna f’idejna prodotti li fihom elementi ta’ intelliġenza artifiċjali jew robotika. Bħala pajjiż jeħtieġ li nkomplu nilqgħu dawn l-iżviluppi u nkunu lesti għal aktar progress biex pajjiżna jkun quddiem nett fost dawk li qed jaddattaw ruħhom għal din id-dinja li qed tinbidel. Għandna l-potenzjal biex ikunu ċentru teknoloġiku li jattira niċeċ ekonomiċi ġodda fl-ekonomija diġitali. Nistgħu bħala pajjiż permezz tat-trasformazzjoni lejn ekonomija diġitali anke ninvestu f’aktar servizzi diġitali fl-oqsma kollha tal-gvern u partikularment is-saħħa biex nipprovdu servizzi b’aktar faċilita u aktar malajr liċ-ċittadini tagħna.

Anke f’dan il-qasam l-għajnuna mill-Gvern, partikolarment lill-intrapriżi u negozji Maltin diġa qed tingħata biex dawn jibdlu sistemi attwali tagħhom ma’ dawk diġitali u moderni biex isiru aktar kompetittivi kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment u joffru lill-klijenti tagħhom l-aqwa servizz.

Dawn il-bidliet li qegħdin nagħmlu u li rridu nagħmlu fis-snin li ġejjin qegħdin joffrulna opportunita li naħdmu biex ikollna pajjiż aktar nadif, aktar b’saħħtu u wieħed li jagħti lill-poplu tiegħu livell ta’ għixien mill-aqwa u impjiegi ta’ l-ogħla kwalita. Magħha din il-bidla qed iġġib ukoll sfida, dik li sezzjonijiet tas-soċjeta Maltija u partikolarment il-forza tax-xogħol, jaddattaw ruħhom għal din id-dinja li qed tinbidel.

It-taħriġ kontinwu u t-titjib fil-ħiliet tal-ħaddiema tagħna huma essenzjali biex nirnexxu f’din il-bidla. Bil-Fondi Ewropej li ksibna għal pajjiżna għandna opportunita tad-deheb biex inħarrġu liż-żgħażagħ u ħaddiema, nħeġġu aktar żgħażagħ ikomplu jistudjaw wara li jagħlqu s-sittax-il sena u nħeġġu wkoll lill-Maltin kollha ta’ kull eta ikomplu jistudjaw tul il-ħajja (lifelong learning). Se jkollna fix-xhur u s-snin li ġejjin programmi apposta li jindirizzaw dawn l-oqsma.

Wara s-suċċessi ekonomiċi ta’ l-aħħar snin, issa rridu nħarsu ‘l quddiem biex inkunu aħna li permezz tat-trasformazzjoni li rridu nwettqu lejn ekonomija ħadra u diġitali nkomplu niksbu aktar suċċess b’riżq il-familji Maltin u Għawdxin kollha.

Ippubblikat f’ILLUM, il-Ħadd 23 ta’ Jannar, 2022.

 

Malta għamlet passi kbar ‘il quddiem fil-mixja tagħna lejn aktar drittijiet ċivili. Drittijiet li inksibu tul is-snin lejn aktar ugwaljanza bejn is-sessi u anke bejn persuni ta’ orjentazzjonijiet sesswali differenti. Fl-aħħar snin rajna bidliet kbar fil-liġijiet li taw drittijiet li qabel konna narawhom xi ħaġa li diffiċli biex niksbu. Drittijiet li ġabu magħhom bidliet importanti u li taw dinijità  lil min kien ilu jiġi emarġinat fis-soċjetà.

Dawn id-drittijiet jipproteġu persuni li sa ftit tas-snin ilu kienu qajla jesprimu min verament huma. Drittijiet li bidlu dak li kien ilu jseħħ fis-soċjetà tagħna, sitwazzjonijiet li kienu jwasslu biex issir pressjoni kbir fuq persuni fis-soċjetà li kien ikollhom jesprimu imħabbithom fil-moħbi.

L-unika darba li kien hemm bidla radikali fil-liġijiet tagħna fejn jidħlu drittijiet ta’ persuni omosesswali kien fis-snin sebgħin meta l-omosesswalità tneħħiet minn reat kriminali. Izda dik il-bidla kienet ferm ‘l bogħod minn dak li rnexxilna niksbu fl-aħħar snin..

Pajjiżna illum wasal ukoll fil-punt fejn għandna  ugwaljanza sħiħa fiż-żwieġ. Qed nirrikonoxxu forom differenti ta’ familji u ingħataw drittijiet li jipproteġu lil dawk kollha li jiddeċiedu li jgħixu f’dawn il-forom diversi ta’ familji.

Dawn huma passi importanti u meħtiega li jipproteġu d-diversità fis-soċjetà tagħna. Persuna tista’ tesprimi bl-aktar mod miftuħ min verament hi. Meta nħarsu lura minfejn tlaqna għal fejn ninsabu llum, mill-ewwel nintebħu kemm dawn il-bidliet huma radikali. Huma bidliet li pajjiżi oħra għadhom qed jaraw kif jimplimentaw. Mhux ta’ b’xejn li pajjiżna huwa meqjus bħala wieħed minn ta’ quddiemnett fid-drittijiet ċivili.

Għamilna wkoll bidliet li ġabu magħhom aktar ugwaljanza bejn is-sessi bil-għan li tinqata’ kemm huwa possibbli d-diskriminazzjoni bejn in-nisa u l-irġiel f’kull aspett tas-soċjeta. Żidna bil-bosta l-opportunitajiet lin-nisa biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol billi pprovdejnilhom iċ-childcare b’xejn għat-tfal tal-familji Maltin u Għawdxin. Komplejna nsaħħu l-liġijiet tagħna kontra l-vjolenza domestika u anke ħadna passi b’tibdil kostituzzjonali biex titjieb ir-rappreżentanza femminili fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament. Rajna wkoll bosta nisa jingħataw ħatriet ta’ importanza fosthom fil-ġudikatura u l-istituzzjonijiet tal-pajjiż.

Għaddejna liġi ta’ tqis reat kriminali it-terapija li tipprova tbiddel  l-orjentazzjoni sesswali ta’ persuna u liġi oħra dwar l-identita tal-ġeneru li fost fost affarijiet oħra tagħti protezzjoni lil dawk li jkunu ddeċidew huma min rajhom li jidentifikaw ruħhom ma’ ġeneru sesswali u mhux ma’ ieħor

Imma l-fatt li għamilna dawn il-bidliet fil-liġijiet tagħna ifisser li wasalna jew fadal aktar x’nagħmlu? Nemmen li l-bidliet li wettaqna huma bidliet importanti ferm. Bidliet li kien ilhom mehtiega u li taw bidu ġdid lil bosta persuni fis-soċjetà tagħna. Imma minn dak li nosserva, minn ġrajjiet riċenti u minn kummenti li jiġu espressi b’mod partikolari fil-medja soċjali, huwa evidenti li fadal hafna aktar xi jsir.

Fadal ħtiega li nahdmu aktar biex mhux biss il-bidla fil-ligijiet u l-introduzzjoni ta’ drittijiet isseħħ fir-realtà, imma rridu nwasslu l-messaġġ ta’ bidla fil-mentalità. Bidla li twassal biex nirrispettaw aktar lil xulxin. Nistgħu nargumentaw kemm hemm bżonn fuq temi li forsi ma nkunux naqblu dwarhom imma għandu jkollna  r-rispett lejn kull persuna hi min hi, irrispettivament mill-orjentazzjoni sesswali tagħha u minn kull ħaġa ohra li tista’ tiddistingwi persuna minn oħra. Jeħtieġ li nkomplu naħdmu flimkien biex negħlbu preġudizzji li għad għandhom l-egħruq fis-soċjetà tagħna.

Nemmen li s-sena 2022 għandna niddedikawha biex inwasslu aktar il-messaġġ favur ir-rispett lejn xulxin. Dan ir-rispett lejn xulxin se jkollna bżonnu fix-xhur li ġejjin meta l-pajjiż se jgħaddi minn kampanja elettorali li trid tagħti l-opportunita lill-poplu tagħna jagħżel b’serenità lill-Gvern li jrid imexxih. Jeħtieġ li nwasslu dan il-messaġġ ta’ rispett lejn xulxin f’kull rokna tal-pajjiż biex ma nħallux tikber iż-żerriegħa tal-mibgħeda li tħalli konsegwenzi koroh fuq is-soċjetà kollha.

It-tmexxija ta’ Robert Abela imbarkat fuq programm b’saħħtu ta’ riformi f’pajjiżna.

Is-sentejn ta’ tmexxija ta’ Robert Abela kienu karatterizzati minn deċiżjonijiet u ħidma bla waqfien. Tmexxija li kellħa tiffaċċja diversi sfidi kbar li kienu jeħtieġu għażliet diffiċli u ta’ responsabbilità kbira. Għażliet li riedu jiżguraw li filwaqt li nieħdu ħsieb is-saħħa tan-nies ridna wkoll naraw li l-ekonomija ta’ pajjiżna ma tieqafx għal kollox.

L-għażliet li riedu jittieħdu riedu jilħqu bilanċ xejn faċli iżda important li jinżamm. Filwaqt li kien meħtieġ li jittieħdu miżuri biex nipproteġu s-saħħa tan-nies, ridna nassiguraw li l-ħaddiema ma jitilfux il-post tax-xogħol. Ridna niżguraw li minkejja l-miżuri meħtieġa naraw li nagħtu sostenn sħiħ li dawk kollħa li jipprovdu x-xogħol lill-ħaddiema.

Flimkien ma’ dawn l-għażliet importanti, it-tmexxija ta’ Robert Abela imbarkat fuq programm b’saħħtu ta’ riformi f’pajjiżna. Riformi meħtiega biex jissaħħu l-istituzzjonijiet li jħarsu s-saltna tad-dritt. Saru bidliet kbar fil-mod kif tinħatar il-ġudikatura, il-mod kif jinħatar il-President u dawn flimkien ma’ bidla fl-għażla tal-kummissajru tal-puliżija. Dawn huma wħud mir-riformi li seħħew li anke kisbu t-tifħir tal-Kummissjoni Ewropeja.

Il-gvern immexxi minn Robert Abela għamel għażliet ekonomiċi importanti ferm. Għażliet li permezz tagħhom ingħata sostenn lis-setturi varji tal-ekonomija Maltija. Fost l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija, rajna s-settur tat-turiżmu għal xi żmien jieqaf kważi għal kollox. Kien għalhekk meħtieġ li flimkien ma’ setturi oħrajn, il-gvern jagħti sostenn biex dawn is-setturi ma jgħotrux. Illum, meta nħarsu lura u naraw r-riżultati li nkisbu, wieħed jinnota kemm għandna riżultati pożittivi u kemm l-għażliet li saru kienu għażliet tajba.

Filwaqt li nħarsu lura lejn il-kisbiet u r-riżultati li ksibna minkejja d-diffikultajiet tal-aħħar sentejn, irridu nżommu ħarsitna lejn il-ġejjieni u kif se nkomplu nħejju lil pajjiżna għall-futur. Futur li jrid jitfassal fid-dawl ta’ dak li seħħ fil-passat riċenti iżda fl-istess waqt irid jitfassal biex iwieġeb għall-isfidi l-ġodda.

Imbarkajna fuq diversi iniżjattivi li permezz tagħħom qed inwettqu programm ta’ rkupru ekonomiku. Inżjattivi mifruxa fuq diversi oqsma inkluż il-Pjan ta’ Rkupru u Reżiljenża li huwa ffinanżjat minn Fondi tal-Unjoni Ewropea. Huwa pjan ta’ rkupru li mhux biss jagħti dak li huwa meħtieġ fit-triq lejn aktar tkabbir ekonomiku iżda huwa rkupru marbut wkoll ma’ trasformazzjoni tal-ekonomija tagħna.

Illum qed ninvestu biex filwaqt li l-ekonomija tkompli tikber, issir ekonomija aktar ħadra. Ekonomija li taħdem bl-inqas emmissjonijiet u li tagħmel inqas impatt ambjentali. Għandna miri ċari li rridu nilħqu sas-sena 2030 u sas-sena 2050. Dawn il-miri jeħtieġu iniżjattivi kbar u investiment qawwi imma li jridu jitwettqu b’mod li kulħadd jimxi ‘l quddiem u ħadd ma jitħalla lura.

Bl-istess mod, l-ekonomija tagħna trid tingħata l-ispinta meħtieġa biex timxi ‘l quddiem iżda ssir ekonomija aktar diġitali. Il-futur jinsab f’ekonomija aktar diġitali u pajjiżna ma jistax jibqa’ lura milli jimxi b’pass imgħaġġel f’din it-trasformazzjoni. Din il-bidla iġġib magħha opportunitajiet ġodda iżda wkoll tippreżentana bi sfidi ġodda wkoll.

Irridu nkunu imħejjia biex inwettqu dawn it-trasformazzjonijiet fl-ekonomija tagħna permezz ta’ investiment b’saħħtu u bidliet radikali li tant ħuma meħtieġa. Dan iżda, jista’ jseħħ biss jekk ninvestu aktar fil-ħiliet taż-żgħażagħ u tal-ħaddiema. Dawn il-bidliet jeħtiegu ħiliet godda, ħiliet differenti. Bidliet li se jħallu impatt fuq il-qasam tax-xogħol. Filwaqt li sseħħ din il-bidla importanti, ma nistgħux nibqgħu naġixxu daqs li kieku dawn il-bidliet mhux qed iseħħu.

Nemmen bis-sħiħ li biex niksbu l-akbar suċċess f’dan il-pjan ta’ rkupru ekonomiku u ta’ trasformazzjoni ekonomika irridu ninvestu ferm aktar fin-nies. Irridu nfissru aktar lin-nies x’hemm lest għalina fil-futur u dak li se jkun qed iġib miegħu iż-żmien li gej. Il-poplu Malti huwa poplu ħawtiel u li dejjem għaraf kif jitħejja bi sħiħ għall-futur. Flimkien nistgħu niksbu ferm aktar suċċess. Irridu nkomplu nagħmlu l-għażliet it-tajba iżda fuq kollox irridu nagħmlu l-għażliet li jkattru l-opportunitajiet għal kulħadd. Għażliet li biħom nassiguraw li ħadd ma jitħalla lura.

As the shadow of the presidential election in France looms large over the European political debate, the French presidency of the Council of the European Union kicked off on New Year’s Day. The setting makes for a rather short scenario with a slightly political tinge but it may not necessarily be enough to meet the hype in expectations.

After all, the presidency is one of just one of the institutions and lasts six months. What is certain is that the French presidency will fuel necessary decisive discussions about our immediate to long-term future among Europeans, which, hopefully, lead to fruitful outcomes. A presidency built on the key words ‘recovery, strength, belonging’.

Ambitious targets: the French set ambitious targets for the coming six months. Notwithstanding the tumultuous times, the political, policy and legislative milestones envisaged have a clear factor: the consolidation of the EU as a major stakeholder in global affairs, its emancipation as a power broker and the assertion of its role as a leader in climate action. Binding the preceding goals together is one central theme to this presidency – sovereignty or, more practically, what the French are referring-to as ‘self-sufficiency’.

Last year’s anxiety for the importation of medical products and the current stress caused by fuel prices due to higher global demand, among other issues, underline Europe’s necessity to lay out a plan to ensure what the French like to refer to as ‘strategic autonomy’ or, more simply, Europe’s capacity to act, be it in health, industry, energy and other sectors.

There is no common definition or vision of what constitutes ‘strategic autonomy’ among member states. There is, however, a very ambitious vision for more European integration which President Emanuel Marcon set out in his well-known Sorbonne speech. These targets are coupled with more action to strengthen the rule of law in member states.

The future of Europe: historically, it is a major crisis which drives European integration, most recently manifested in the Next Generation Europe which laid out a solid platform for all to recover and instill resilience. At its core is the debt mutualisation that Macron called for in Sorbonne.

Another project called for by Macron is the Conference on the Future of Europe, which is due to conclude during the French presidency. Its impact can only be determined in time.

The Fit For 55 package represents an important step for Europe’s stance on climate as we seek to aggressively reduce emissions in the next eight years.

Notwithstanding the French desire to deliver it, this will not come without its obstacles as it will continue to put pressures on aviation and maritime, both dealt a serious blow by the pandemic.

The Carbon Border Tax, a pillar for the French presidency, will see taxes levied across Europe on the CO2 in certain imports in an attempt to generate monies for the implementation of the Green Deal.

While these ideas may sound good on paper, the devil is in the detail and we need to ensure that European competitiveness in a global market and Europe’s environmental awareness complement each other while leaving no on behind.

The French presidency is also intent on making progress on its desire to introduce a common corporate tax rate. Such policy now finds the comfort of over 100 states willing to discuss in more detail although with differing views on its implementation. Major players in the OECD have toyed with this idea for years and it has finally found fertile soil to grow.

The French presidency is also intent on making progress on its desire to introduce a common corporate tax rate.

Digital transformation: a capacity to act should not be resignation from leading in a world moving towards digital hyperconnectivity and technological transformations. On the contrary, Europe is a technological champion which must leverage its strengths by reinforcing its capacities and addressing its evolving vulnerabilities. Among other things this requires a supportive and future-proof regulatory and financial environment. Progress is foreseen in the French tenure at the helm of the EU when it comes to inducing the

regulation and taking the responsibility of digital platforms operating or giving services in Europe.

The migration challenge: we certainly subscribe to the presidency’s rationale that, in facing the migration challenge, the best response is a European response working hand in hand with countries of origin and transit. Migration cannot be controlled as long as Europe remains a beacon of hope, values and well-being but it can be better managed if the right instruments are in place externally and internally. It starts with giving people reasons not to risk their life and continues by undercutting the business model of smugglers. Once migrants arrive in the EU by land and sea, there must be mechanisms that ensure a balance of responsibility and solidarity that actually work on the ground.

The discussion on a minimum wage in Europe is set to move on to the next stage where both the Council and the European Parliament need to agree on a final text. It will not lead to a common minimum wage but it is intended to drive states which, like us, have a statutory minimum threshold and those which do not have such a threshold, to ensure a decent living and strengthen social dialogue in the industry.

Consolidating Europe’s place in the world also means a tall order in the diplomatic realm and this French presidency will be key in taking forward EU-UK relations, discussions on the Indo-Pacific region as well as with

Australia. An EU-Africa summit is also taking place in February. In terms of the common defense and security policy, the French presidency will also endeavor to contribute towards the endorsement of the European Strategic Compass by the European Council on March 24 and 25.

The high ambitions amid the global context make for a tangy sensation around the French presidency which has just started. As a country, we shall be present while hopeful for delivery of change that matters.