“Pajjiżna jaf ikun ta’ eżempju ta’ kif id-diġitalizzazzjoni tista’ ttejjeb is-servizzi pubbliċi mingħajr ma tħalli lil ħadd barra.”

Fi żmien fejn it-trasformazzjoni diġitali qed tfassal mill-ġdid il-ħajja tal-pajjiżi madwar id-dinja, anke pajjiżna jinsab għaddej minn proċess ta’ diġitalizzazzjoni. Il-Gvern ċentrali tul dawn l-aħħar xhur ħadem sabiex b’mod sistematiku, jibda joffri s-servizzi pubbliċi fuq pjattaformi diġitali bl-għan li l-pubbliku jkollu aċċess aktar faċli u effiċjenti għal firxa wiesgħa ta’ servizzi.

Aktar servizzi qed jingħataw b’mod diġitali u l-modi tradizzjonali kif kienu jinkisbu s-servizzi, qed dejjem jonqos. Dan huwa pass, li apparti l-investiment fit-tekonoloġija, jirrikjedi anke bidla fil-kultura u fil-mod ta’ kif jiġu offruti u utilizzati s-servizzi pubbliċi. Jekk il-proċess ta’ eGovernment jiġi implimentat b’suċċess, dan ikun mhux biss ta’ benefiċċju għaċ-ċittadini, iżda ukoll għall-intrapriżi, għan-negozji u għall-għaqdiet u organizzazzjonijiet sabiex jinteraġġixxu mal-Gvern ċentrali b’mod aktar komdu u effiċjenti.

Il-vantaġġi ekonomiċi huma enormi. L-istess Kummissjoni Ewropea tbassar li jekk is-sistema ta’ eGovernment tiġi introdotta b’suċċess fl-istati membri kollha, l-iffrankar annwali jista’ jaqbeż il-€50 biljun. Dan minħabba l-fatt li l-pjattaformi diġitali inaqqsu l-ħtieġa ta’ infrastruttura fiżika u burokrazija żejda u dan iwassal għal spejjeż operattivi aktar baxxi.

F’pajjiżna nistgħu ngħidu li l-proċess miexi b’pass tajjeb tant li dan ġie rikonoxxut anke mill-istess Kummissjoni Ewropea li qegħda tikklasifika lil Malta bħala l-aktar pajjiż li qed joffri servizzi diġitali liċ-ċittadini tiegħu.  Illum aktar faċli minn qatt qabel taċċessa diversi servizzi pubbliċi, fosthom kwalunkwe servizz relatat mas-sigurtà soċjali. Iżda irridu noqgħodu attenti. Din hija trasformazzjoni li tkun suċċess biss jekk tkun bidla li tilħaq lil kulħadd mingħajr ma nħallu lil ħadd jibqa’ lura.

Forsi għall-ġenerazzjonijiet tal-lum u għal dawk li għandhom għarfien tajjeb tas-sistemi diġitali, jaf dan il-pass huwa wieħed kważi awtomatiku. Iżda għall-anzjani u għal dawk li għal xi raġuni jew oħra għad m’għandhomx aċċess jew hiliet bizzejjed f’dawn it-teknoloġiji, din il-bidla taf tkun ta’ ostaklu għalihom. Ma rridux naqgħu fl-iżball li noħduha for granted li kulħadd kapaċi jaċċessa u jħaddem dawn is-sistemi b’faċilità.

Il-websajts u l-pjattaformi online qed jiġu ddisinjati b’viżibiltà u istruzzjonijiet ċari għal klijent. Barra minn hekk hemm ukoll is-servizzi ta’ helpline u ta’ appoġġ għal min isib xi diffikultà. Iżda aktar minn hekk, il-Gvern jinsab ukoll impenjat li jmexxi kampanji ta’ għarfien fuq livell nazzjonali rigward dawn il-mezzi.

It-tixrid ta’ informazzjoni huwa essenzjali. Il-Gvern b’kollaborazzjoni mal-istituzzjonijiet edukattivi u anke mal-mezzi tal-midja, qed jagħmel kampanji estensvi biex iħajjar aktar nies jagħmlu l-qabża għas-sistemi diġitali filwaqt li jinforma aktar dwar id-diversi servizzi onlajn disponibbli u kif wieħed jaċċessahom. Dan qed isir ukoll b’kontenut informattiv fuq il-mezzi hekk imsejħa ‘tradizzjonali’ bħat-televiżjoni, ir-radju u l-midja stampata.

Illum nistgħu ngħidu wkoll li l-litteriżmu diġitali ġie integrat fil-kurriklu tal-iskejjel biex jiġi żgurat li l-ġenerazzjonijiet futuri ikunu preparati għal sistemi u pjattaformi ġodda li għad iridu jinħolqu.

Il-gvern irid  jiġi ġġudikat fuq kemm aħna kapaċi nkunu hemm biex fil-bidliet ma nħallu lil ħadd lura jew nies jitħallew barra. Dan huwa twemmin li fuqu l-poplu Malti u Għawdxi tagħna l-fiduċja f’elezzjoni waħda wara l-oħra. Għalhekk, b’dan il-ħsieb f’moħħna u kif wegħdna fil-manifest Malta Flimkien se nkomplu nibnu t-triq għal Malta diġitali biex dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjeta jintlaħqu wkoll.

“Irridu li Malta tkun minn ta’ quddiem fir-raba’ rivoluzzjoni industrijali li qed isseħħ madwar id-dinja…”

Irridu li Malta tkun minn ta’ quddiem fir-raba’ rivoluzzjoni industrijali li qed isseħħ madwar id-dinja b’investimenti fl-infrastruttura diġitali b’prijorità fl-oqsma tal-intelliġenza artifiċjali u r-robotika, u mezzi aktar kumplessi bħal quantum computing u deep tech. Irridu noħolqu ekosistema ideali għal aktar kumpaniji tal-informatika biex jinvestu f’pajjiżna grazzi għal fondi allokati speċifikament għall-qalba diġitali.

Qed naħdmu ukoll mas-settur privat fi proġetti maħsuba biex intejbu l-konnettività diġitali. Qed infasslu qafas regolatorju ġdid dwar l-intelliġenza artifiċjali. Irridu lil Malta tkun mal-ewwel pajjiżi fost l-Istati Membri sabiex twaqqaf il-European Digital Innovation Hub (EDIH) sabiex tassisti negozji żgħar u medji kif ukoll start-ups, sabiex jagħmlu l-qabża diġitali fil-proċessi tagħhom.

Diversi awtoritajiet u entitajiet qed jinvestu bi sħiħ f’sistemi ta’ diġitalizzazzjoni bħal sistemi moderni ta’ scanning ta’ files u dokumenti għal ħolqien ta’ arkivji diġitali b’aċċessibbiltà aħjar. B’sodisfazzjon nista’ ngħid li dan il-proċess qed isir ukoll fl-amministrazzjoni tal-artijiet pubbliċi b’riformi diġitali fl-Awtorità tal-Artijiet u d-Dipartiment għar-Reġistrazzjoni tal-Artijiet biex inżidu l-effiċjenza fis-servizzi offruti. L-Uffiċju Konġunt qieħed ukoll jinvesti f’mezzi u nies tekniċi biex tkompli tikber il-librerija diġitali ta’ rekords u dokumenti biex inħaffu l-proċessi tat-trasferiment tal-propjetà immobbli lill-Gvern mill-Awtoritajiet Ekkleżjastiċi.

Hekk kif Malta għaddejja minn din it-trasformazzjoni diġitali, irridu nżommu f’moħħna li dawn il-mezzi ġodda huwa hemm biex jaqdu lin-nies. Għaldaqstant, bi prijorità l-inklussività, l-edukazzjoni u s-sapport kontinwu, nemmen li pajjiżna jaf ikun ta’ eżempju ta’ kif id-diġitalizzazzjoni tista’ ttejjeb is-servizzi pubbliċi mingħajr ma tħalli lil ħadd barra. Bħala Gvern kommessi li nkomplu naħdmu b’determinazzjoni favur aktar servizzi effiċjenti, dejjem għal kwalità ta’ ħajja aħjar tal-poplu Malti u Għawdxi.

F’Marzu tal-2022 fil-Manifest Malta Flimkien il-Partit Laburista kien wiegħed li jrid jagħti serħan il-moħħ lin-negozji żgħar u kbar li jikru propjetajiet mingħand il-Gvern. Dakinhar tajna ħarsa lura lejn il-proġett pilota li konna wettaqna biex kirjiet kummerċjali fil-Belt Valletta jinbidlulhom fi ċnus ta’ 45 sena u dan il-proġett kien wieħed ta’ suċċess. Issa, bil-miżura li ħabbart ftit ġranet ilu, din l-iskema se tkun qed tiġi estiża għal Malta kollha biex kull min għandu titlu ta’ propjeta kummerċjali tal-Gvern jew jekk huwa operatur ta’ propjeta kummerċjali mikrija mingħand il-Gvern, ikollhom iċ-ċens estiż b’50 sena.

L-appoġġ tagħna lil dan is-settur huwa mnebbaħ minn dak li dejjem emminna li meta nkunu qed ninċentivaw lin-negozju nkunu fl-istess ħin qed inkomplu nsaħħu l-ekonomija tagħna.

L-iskema l-ġdida daħlet fis-seħħ permezz ta’ Avviż Legali ppubblikat apposta fil-gazzetta tal-Gvern u fil-jiem li ġejjin mistennija tibda kampanja ta’ informazzjoni biex dawk li jistgħu jibbenefikaw minn din l-iskema li ser titmexxa mill-Awtorita tal-Artijiet ikunu jafu kif jistgħu japplikaw għaliha.

Dawk li fil-ġurnata li fiha daħlu fis-seħħ ir-regolamenti kellhom konċessjoni li tttihom titlu ta’ ċens fuq propjeta kummerċjali tal-Gvern jistgħu japplikaw biex jestendu ċ-ċens tagħhom b’50 sena. Jistgħu japplikaw ukoll dawk li għandhom kirja ta’ propjeta kummerċjali tal-gvern mogħtija lilhom mill-Awtorita tal-Artijiet jew li għandha t-titlu ta’ casa bottega. Kategorija oħra li ħa tibbenefika hija dik ta’ persuni li għandhom ftehim operazzjonali fis-seħħ mal-inkwilin li permezz tiegħu ikunu awtorizzati joperaw dik il-propjeta.

Ħadna ħsieb li mal-Avviż Legali nippubblikaw skeda li fiha qed ngħidu li tip ta’ propjetajiet kummerċjali tal-Gvern li se jkunu aċċettati biex japplikaw taħt din l-iskema. Bħala gwida ħadna s-sistema użata mill-Awtorita tal-Ippjanar magħrufa bħala Use Classes Order u rajna liema kategoriji ta’ din l-iskeda jistgħu japplikaw għall-iskema tal-estensjoni taċ-ċnus b’ħamsin sena. Fost dawn insibu postijiet mhux residenzjali, postijiet edukattivi, akkomodazzjoni turistika, lukandi, uffiċini, ħwienet li jbiegħu bl-imnut, stabbilimenti tal-ikel u x-xorb, u binjiet li għandhom x’jaqsmu ma’ industrija ħafifa u ta’ ħażna jew distribuzzjoni.

Hemm imbagħad binjiet kummerċjali li huma propjetajiet tal-Gvern li ma jaqgħux f’dawn il-kategoriji imma li għal li skop ta’ dan l-Avviż Legali se jibdew jitqiesu bħala kummerċjali.

Meta konna qed infasslu din l-iskema studjajna ħafna fid-dettal mhux biss kif ħa nimplimentawha imma wkoll kif tista’ tkun ta’ l-akbar benefiċċju għal dawk li japplikaw għaliha. Ridna niżguraw ruħna li permezz tagħha, is-sidien ta’ dawn il-propjetajiet jingħataw l-aqwa opportunita li jkomplu jiżviluppaw l-investiment tagħhom f’dawn il-propjetajiet waqt li fl-istess ħin ikollhom is-serħan il-moħħ li ħadd m’hu ser jiġi u jeħdilhom lura din il-propjeta, ħabta u sabta. B’ċens estiż b’ħamsin sena, dawk li jkunu qed jinvestu f’dawn il-binjiet kummerċjali propjeta tal-Gvern, jkunu jistgħu imorru quddiem il-banek u jiksbu l-finanzjamenti meħtieġa biex iwettqu l-proġetti ambizzjużi tagħhom għan-negozju li jaħdmu fih b’tant għożża u dedikazzjoni.

L-appoġġ tagħna lil dan is-settur huwa mnebbaħ minn dak li dejjem emminna li meta nkunu qed ninċentivaw lin-negozju nkunu fl-istess ħin qed inkomplu nsaħħu l-ekonomija tagħna u fl-istess waqt, bit-tkabbir ekonomiku li jirriżulta nkunu nistgħu nkomplu nsostu l-benefiċċji u l-miżuri li nagħtu f’kull budget lill-ħaddiema u lil dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjeta. Nemmnu bis-sħiħ fl-importanza li l-qasam tan-negozju u l-kummerċ għandhom ikunu sostnuti b’inċentivi ta’ din ix-xorta ħalli bis-sehem tagħhom lejn l-ekonomija tal-pajjiż nkunu nistgħu nkomplu nagħtu kwalita ta’ ħajja aħjar lill-familji Maltin u Għawdxin.

The transformation of Malta’s land registration system is a vital step towards a more secure, efficient, and transparent property market.

As we discuss the future of land ownership and registration in Malta and Gozo, I would like to reflect on our historical journey, the challenges we face today, and the strategies we must employ to ensure a robust and efficient land registration system.

Malta’s history of land ownership is as rich and varied as the island itself.

Historically, land ownership was concentrated in the hands of the few, with large estates dominating the landscape. Over time, these large estates were subdivided, and land ownership became more democratized. This shift was influenced significantly by various historical events, including colonization, the introduction of new laws, and socio-economic changes.

The development landscape of Malta has seen profound changes over the last decades.

At first, land development was confined mostly to terraced houses, with a maximum of two units per plot. However, as the demand for housing and commercial spaces increased, there was a shift towards multi-unit developments, including apartment blocks and more complex mixed-use developments.

These newer developments include underground garages, commercial spaces, and residential units all within the same plot, leading to a complex web of multi-ownership structures.

As our urban landscape evolved, so did the complexity of land ownership. Today, confirming property titles and conducting thorough searches is of paramount importance, yet more time-consuming and costly. This complexity underscores the necessity for a modern, efficient, and reliable land registration system that can meet contemporary demands.

The demand for certainty in property titles is, understandably, at an all-time high.

The role of the Land Registry is thus crucial. The demand for certainty in property titles is, understandably, at an all-time high. Our citizens and investors alike require peace of mind that their property transactions are secure and free from disputes. This certainty not only protects property owners but also strenghtens economic growth and stability.

Mihai Taus – ELRA President

Efficient property transfer processes are essential. We need to streamline these processes to reduce the time and costs associated with property transactions. This includes making property title searches more cost-effective and avoiding the costly problems that can arise from unclear or disputed titles.

To address these challenges, we are embarking on a comprehensive strategy that tackles every aspect of the property registration process. This strategy includes updating our legal framework to reflect modern realities. We must acknowledge how properties are now sold and developed, with concepts like airspaces and multi-properties on the same plot becoming commonplace.

The introduction of digital technology is essential. We shall be implementing digital stamps and signatures, which will make the registration process faster and increase security. Additionally, providing access to qualified information for interested parties will foster transparency and trust in our system.

We are also considering the introduction of a other remedial measures prior to before resorting to litigation in Court. This would provide a more efficient and less adversarial means of resolving disputes. Moreover, we are exploring the possibility of introducing different types of titles, such as certificates versus absolute titles, to better cater to varying needs and circumstances.

A key component of our strategy is the digital transformation of the processes for property title searches and registrations.

A key component of our strategy is the digital transformation of the processes for property title searches and registrations. By embracing digital solutions, we can make these processes faster, reliable, and better accessible. This transformation requires substantial investment, not only in technology but also in human resources.

We are committed to educating and training people to meet the evolving needs of the Land Registry. This investment in human capital is essential to ensure that our agency can serve the public better and adapt to future challenges. The Land Registry shall also embark on an extensive stakeholder dialogue in order to ensure that all involved are fully informed of the proposed changes and are extensively consulted all along the way.

Our aim is to further increase the areas covered by property registration, with the goal of making the entire island an obligatory registration area in a relatively short period of time. This expansion will enhance the uniformity and reliability of our land registry system, benefiting all property owners and stakeholders.

To achieve these ambitious goals, we shall involve experts and conduct thorough consultations with all the relevant stakeholders. By drawing on the knowledge and experience of industry professionals, we can ensure that our strategies are well-informed and effective.

 In conclusion, the transformation of Malta’s land registration system is a vital step towards a more secure, efficient, and transparent property market. This journey calls for better collaboration, innovation, and dedication. I am confident that with all stakeholders including various professions involved that are fully  on board, we can achieve a land registration system that meets the needs of our modern society and supports the continued growth and prosperity of Malta.

Thank you.

“F’dawn il-ftit ġimgħat li fadal sal-elezzjoni tat-8 ta’ Ġunju irridu nkomplu nisimgħu in-nies u nwasslulhom il-messaġġ tal-Partit Laburista”

L-elezzjonijiet li qed nintalbu nipparteċipaw fihom fit-8 ta’ Ġunju li ġej huma mportanti ħafna għaliex huma opportunità biex b’fiduċja qawwija mill-poplu Malti u Għawdxi, l-Gvern Laburista jkun jista’ jkompli miexi fit-triq tal-progress, fit-triq tat-titjib tal-kwalià tal-ħajja ta’ kulħadd.

Il-Partit Laburista fil-Gvern għandu track record formidabbli ta’ kif tul il-medda tas-snin saħħaħ lill-poplu Malti billi permezz tal-miżuri li ħa, dejjem kabbar il-ġid u għaraf iqassmu b’ġustizzja fost kulħadd. Kien ta’ sostenn għall-aktar sezzjoni vulnerabbli tal-poplu tagħna u tella’ lil dawk li kienu fil-bżonn ‘il fuq fl-iskaluna tal-kwalita tal-ħajja.

Gvernijiet Laburisti għandhom ukoll ir-ripetuzzjoni li dejjem żammew kelimithom mal-poplu Malti. Huwa għalhekk li elezzjoni wara l-oħra, il-poplu jibqa’ jagħti l-fiduċja tiegħu lill-Partit Laburista. F’kull elezzjoni ġenerali, l-Partit Laburista jara li jagħmel proposti li jkun jaf li jista’ jwettaq. Ħaddieħor iwiegħed bla ma jwettaq jew saħansitra jagħmel affarijiet bil-maqlub ta’ dak li jkun wiegħed.

Fl-aħħar elezzjoni ġenerali ressaqna quddiem il-poplu Malti u Għawdxi programm b’elf proposta li issa qed nibdluhom f’azzjonijiet. Ninsabu f’nofs leġislatura u diġa wettaqna mijiet ta’ proposti mill-Programm Elettorali. Mill-elezzjoni ‘l hawn diġa żidna l-pensjonijiet darbtejn, żidiet akbar  minn dik mogħtija għall-għoli tal-ħajja. Żidna ċ-childrens allowance saħansitra aktar minn dak li konna wegħdna. Introduċejna għajnuna ġdida lill-ġenituri tat-tfal li jkomplu jistudjaw wara l-ħames sena tal-iskola sekondarja. Żidna darbtejn il-Paga Minima Nazzjonali. Komplejna bl-għajnuniet lill-first time buyers u ntroduċejna l-għotja ta’ €1000 fis-sena għal għaxar snin.

Dawn kollha wegħdiet li ma qagħdniex nistennew elezzjoni ġenerali tasal biex inwettquhom. Bdejna nwettquhom mill-ewwel. U dan minkejja l-mewġ kollu li għaddiet minnu d-dinja fl-aħħar sentejn, fosthom żewġ gwerrer u żidiet bla preċedent fil-prezzijiet tal-prodotti tal-enerġija. Waqt li kien għaddej dan kollu, komplejna nkunu ta’ sostenn għall-familji Maltin meta ħallejna l-prezzijiet tal-enerġija iffriżati għal kif raħħasnihom għaxar snin ilu filwaqt li introduċejna l-iskema Stabbilta biex raħħasna xejn inqas minn 400 prodott fost l-aktar essenzjali għall-ħajja ta’ kuljum.

Dejjem bl-iskop li nkomplu ntejbu l-kwalita tal-ħajja tan-nies nidejna proġetti biex art pubblika li fuqha setgħu jingħataw għall-bini ta’ blokkok sħaħ ta’ appartamenti, jinbidlu fi spazji miftuha fil-qalba tal-ibliet u l-irħula. Ser inkomplu nwettqu l-wegħda elettorali li nagħtu aktar spazji miftuħa lill-kommunitajiet tagħna.

Bħala Gvern viċin in-nies dejjem nieħdu d-deċiżjonijiet t-tajba. Dejjem għażilna t-triq tar-responsabbiltà u komplejna nibnu fuq it-tajjeb li sar u fejn kien meħtieġ li nirranġaw għamilna dan b’sens ta’ responsabbiltà. Issa huwa ż-żmien li ntennu l-fiduċja tagħna fil-Gvern immexxi minn Robert Abela. Irridu nuru li mhux se nkunu ġwejjed quddiem min irid ikisser it-tajjeb kollu li sar mill-Gvern Laburista fl-aħħar 11-il sena. Nafu li hemm forzi tal-Oppożizzjoni li ma jistgħux iniżżluha li m’għandhomx il-poter f’idejhom u qed jagħmlu minn kollox biex iwaqqfu din il-mixja ta’ progress tal-poplu tagħna.

Għalhekk huwa importanti ħafna l-vot tat-8 ta’ Ġunju, kemm għall-Parlament Ewropew kif ukoll għall-Kunsilli Lokali. Dan huwa vot biex nagħżlu x’tip ta’ Unjoni Ewropea rridu. Għażla favur Ewropa soċjali li tinvesti aktar lin-nies li f’servizzi li jtejjbu l-livell tal-għajxien. Ewropa li tħaddan id-dimensjoni tal-Mediterran u Ewropa li ma tibqax tuża  one-size fits all fl-għażliet tajba.

L-istess fil-Kunsilli Lokali. Għandna bżonn ikomplu jkollna rappreżentanza qawwija Laburista fl-ibliet u l-irħula Maltin u Għawdxin. Il-Kunsilli Lokali jistgħu jkunu l-mezz kif iċ-ċittadini tagħna jkunu moqdijin sewwa f’dak kollu li jkun meħtieġ biex titjieb il-kwalita tal-ħajja fil-lokalitajiet tagħna. Vot b’saħħtu favur il-kandidati kollha Laburisti għall-Kunsilli Lokali jkun ifisser aktar ħidma b’risq in-nies.

F’dawn il-ftit ġimgħat li fadal sal-elezzjoni tat-8 ta’ Ġunju irridu nkomplu nisimgħu in-nies u nwasslulhom il-messaġġ tal-Partit Laburista li huwa qiegħed hemm għalihom, biex jgħinhom fejn ikun meħtieġ. Il-Partit Laburista biss huwa l-garanzija li jista’ jagħti s-saħħa lill-Maltin biex ikomplu mexjin ‘l quddiem biex kulħadd jirnexxi.

Hekk stqarret li trid li tibqa’ magħrufa l-presidenza tagħha, n-Nutara Myriam Spiteri Debono fl-ewwel diskors uffiċjali tagħha hekk kif ħadet il-ġurament tal-ħatra bħala l-11-il President tar-Repubblika ta’ Malta. Min bħali jaf mill-qrib lil Dr Spiteri Debono u jaf kemm dejjem kellha għal qalbha l-interess ta’ dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjeta, ma jibqagħlu l-ebda dubju li l-President il-ġdid ser jirnexxielha tilħaq dan il-għan tagħha li tul il-presidenza, tkun qrib in-nies u taħdem qatigħ favur in-nies.

Id-diskors tal-President Spiteri Debono fassal miri importanti li rridu naħdmu għalihom.

Id-diskors inawgurali tal-President Spiteri Debono juri l-importanza tal-għaqda fil-pajjiż u kemm l-appelli tagħha għall-kunsens bejn il-partiti ewlenin, partikolarment fuq il-ħtieġa ta’ aktar riformi kostituzzjonali huma appelli ġenwini mnebbħa mill-imħabba profonda tagħha lejn pajjiżna. Hija fakkret kif kull meta kien hemm djalogu serju bejn il-forzi politiċi ewlenin fil-pajjiż, b’ħidma u dedikazzjoni nstab il-kompromess bħal meta ġiet maqbula il-Kostituzzjoni tar-Repubblika u anke r-riformi ta’ l-aħħar snin fosthom dik li permezz tagħha hija nħatret bħala President wara l-vot unanimu fil-Kamra tad-Deputati.

Il-President Spiteri Debono tassew misset punt importanti meta saħħqet fuq il-ħtieġa li l-poplu jkattar il-fiduċja f’xulxin u fl-amministrazzjoni pubblika. Hija appellat lill-persuni involuti fil-politika biex jaraw li ma jkunux huma stess il-kaġun illi jnisslu apatija fost in-nies lejn il-politika. Hija wriet it-tħassib tagħha li jekk din is-sitwazzjoni mhux ser tkun indirizzata jista’ jasal iż-żmien li l-pajjiż ikun nieqes minn mexxejja minn fost il-ġenerazzjoni żagħżugħa tal-lum. Hija wriet il-fiduċja tagħha fil-ġenerazzjoni żagħżugħa u sellmet lil dawk il-politiċi żgħażagħ li jinsabu fil-Kunsilli Lokali u fil-Kamra tad-Deputati. Il-President Spiteri Debono saħqet li biex titkattar il-fiduċja, jeħtieġ li jissaħħu u l-organi u l-istituzzjonijiet tal-Istat, l-amministrazzjoni tal-ġustizzja, il-forzi taż-żamma u tal-ordni.

Kienet tassew f’waqtha l-istqarrija tal-President Spiteri Debono li l-missjoni ta’ Malta barra li hija dikjarata bħala stat newtrali fil-Kostituzzjoni tagħna, għandna wkoll il-missjoni li bħala stat, Malta trid  attivament tilħaq il-paci, is-sigurta u l-progress soċjali fost il-ġnus kollha. Hija wriet ix-xewqa tagħha li n-Nazzjonijiet Uniti tkun forza b’aktar snin fejn tidħol il-paċi għaliex ħasset li f’dan il-qasam, din l-organizazzjoni dinjija qed tkun dgħajjfa. Fi żmien meta qed nerġgħu naraw titħeġġeġ il-ġirja favur l-armamenti hija wriet il-preokkupazzjoni tagħha li l-gwerer u l-konflitti armati jistgħu biss iwasslu għall-qerda tal-umanita.

Il-messaġġ tal-President Spiteri Debono għall-integrazzjoni fejn jidħlu ħaddiema barranin fosthom kien ukoll wieħed b’saħħtu. Hija fakkret fl-iżvilupp ekonomiku li se seħħ f’pajjiżna minn meta kellna rajna f’idejna. Dan ġab bidla minn pajjiż li kien ibati b’nuqqas ta’ xogħol b’eluf ta’ nies jemigraw minn Malta, għal wieħed li qed ikollu jilqa’ fi ħdanu ħaddiema barranin ġejjin minn pajjiżi li m’għandhomx il-prosperita li qed ingawdu f’pajjiżna llum. Kien tassew sinċier l-appell tagħha biex il-Maltin mhux biss sempliċiment jittolleraw lil dawn il-barranin għaliex il-pajjiż għandu bżonnhom imma jimxu b’rispett magħhom u jifhmuhom.

Il-President Spiteri Debono fid-diskors tagħha wriet l-imħabba tagħha lejn l-edukazzjoni tat-tfal tagħna u l-ħtieġa li nrawwmu fihom l-imħabba lejn Malta pajjiżna. Ħeġġet biex is-sistema edukattiva ta’ pajjiżna tgħin lit-tfal jibdew japprezzaw aktar is-sbuħija naturali ta’ Malta u Għawdex billi jmorru fiżakment f’kull rokna tal-Gżejjer Maltin. Tixtieq tara li t-tfal Maltin minn ċkunithom ikunu qrib il-kultural u l-istorja rikka tagħna ħalli jissaħħaħ fihom l-apprezzament għall-identita tagħna bħala nazzjon.

Id-diskors tal-President Spiteri Debono fassal miri importanti li rridu naħdmu għalihom. Diskors li sar b’umilta imma li semma temi li jridu jservu bħala bażi ta’ diskussjoni wiesgħa f’pajjiżna. Minn qalbi nawgura kull suċċess f’dil-ħidma lill-President Spiteri Debono. B’kull mezz għandna nwasslu l-messaġġ favur aktar għaqda nazzjonali, ġid u prosperita u ġustizzja soċjali.

Grazzi President George Vella u Sinjura Vella tal-impenn tagħkom. Il-poplu Malti japprezza u jirrikonixxi ħidmietkom.

Il-festa ta’ San Girgor tigi ċċelebrata l-ewwel Erbgħa ta’ wara l-Għid. Hija festa bi tradizzjoni antika ħafna u li għandħa rabta kbira maż-Żejtun. Għall-President George Vella u s-Sinjura Miriam Vella, it-tnejn miż-Żejtun żgur li jafu sewwa din il-festa iżda din is-sena, il-festa ta’ San Girgor tfisser xi ħaġa kompletament differenti minn kull festa ta’ San Girgor tas-snin ta’ qabel.

Kellu jaħbat li l-aħħar jum tal-Presidenża tal-President Vella kellħa tinzerta din il-festa. Kumbinazzjoni kbira li President miż-Żejtun kellħa tinzerta din il-festa bħala l-aħħar waħda fit-terminu tal-presidenża tiegħu.

Lill-President Vella sirt nafu lura fis-snin disgħin meta bdejt l-attiviżmu tiegħi fi ħdan il-Partit Laburista. Kien iż-żmien li fih kien serva bħala Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Parlament u bħala Deputat Prim MInistru. Dejjem kien jolqotni bil-mod kif kien iwassal il-fehmiet tiegħu speċjalment fil-ħila tad-diskorsi tiegħu. Diskorsi studjati u li kien jiżgura li jwassal il-feħmiet tiegħu anke dwar suġġetti ta’ kumplessità imma b’mod li jara li jifħmu kulħadd.

Kliemu u l-analiżi tal-mod kif kien jitratta l-affarijiet huma xhieda tal-fatt li suġġett ikun riċerkat estensivament u li huwa persuna kolt dwar diversi suġġetti u temi l-aktar fejn kienu jidħlu kwistjonijiet ta affarijiet barranin.

Fil-presidenza Vella twettqet ħidma f’diversi oqsma imma kienet wkoll faċċjata minn diversi sfidi. Sfidi marbuta ma sitwazzjonijiet politiċi f’pajjiżna kif wkoll marbuta mal-pandemija. Żgur li l-pandemija biddlet il-pjani tal-presidenza minn diversi aspetti bħalma bidlet il-prioirtajiet tas-soċjetà kollħa.

Huwa fatt li dan bl-ebda mod ma naqqas l-impenn tal-Presidenza Vella fil-ħidma li twettqet biex permezz tal-Malta Community Chest Fund tibqa’ tingħata għajnuna estensiva lil bosta persuni li jiġu fil-bżonn ta’ assistenza. Kienu bosta l-okkażjonijiet anke riċenti l-Presidnet Vella, li huwa tabib,  kien ta’ spalla anke bil-preżenza barra minn Malta ta’ pazjenti Maltin.

Mal-President Vella kelli l-opportunità li nżur il-Latvja u l-Awstralja fi żjarat uffiċjali tiegħu. Fiż-żewġ okkażjonijiet osservajt il-ħidma tiegħu biex jgħolli isem Malta u l-għarfien sħiħ tiegħu biex jissaħħu relazzjonijiet bejn pajjiżna u pajjiżi oħra kemm fl-Unjoni Ewropeja u lil hinn.

Iż-żjara fl-Awstralja kienet aktar emozzjonali partikolarment fil-laqgħat li kellna mal-kommunità Maltija fl-ibliet li żorna. Il-messaġġ li kien iwassal il-President lil ħutna Maltin kien wieħed li Malta għadha tgħożż lil uliedha li fi snin imgħoddija kellhom jitilqu lejn art imbegħda minħabba ċ-ċirkostanżi ta’ pajjiżna f’dak iż-żmien.

Nistqarr li punt li kien isemmi b’mod b’saħħtu hija l-ħtiega li fost l-emigranti u d-dixxendenti tagħħom jibqa’ jigi sostnut it-tagħlim tal-Malti. Il-lingwa Maltija hija distintiv li tagħtina identità bħala nazzjon u bħala poplu u għalħekk il-ħtieġa li l-Malti u t-tagħlim tiegħu jibqgħu preżenti fost il-Maltin barra minn xtutna.

It-tmiem ta’ Presidenza ifisser tmiem ta’ ħidma fl-għola kariga ta’ pajjiżna. Pajjiżna, li din is-sena iċċelebra 45 sena mill-Ħelsien, se jiċċelebra 20 sena minn sħubija fl-Unjoni Ewoprea, sittin sena mill-Indipendenża u ħamsin sena mill-kisba ta’ Malta Repubblika. Qabel ħamsin sena ilu, kienet għadha biss ħolma li pajjiżna ikolllu Kap tal-Istat Malti. Pajjiżna tul l-aħħar snin mexa passi kbar ‘il quddiem u din is-sena fil-ħatra tal-President il-ġdid ħaddimna għall-ewwel darba providementi tal-kostituzzjoni riżultat ta’ riformi li twettqu biex il-qafas kostituzzjonali tagħna jibqa’ jiġġedded.

Pajjiżna irid jibqa’ jħares ‘l quddiem u jibqa’ jimxi ‘l quddiem anke bl-impenn ta’ min jokkupa karigi importanti f’pajjiżna b’żelu, dehen u b’rispett sħiħ lejn Malta u l-poplu Malti.

Grazzi President George Vella u Sinjura Vella tal-impenn tagħkom. Il-poplu Malti japprezza u jirrikonixxi ħidmietkom.

Ir-riżultati li qed jikseb pajjiżna fil-qasam ekonomiku huma sinjali ċari ta’ suċċess.

Huma sinjali li jkomplu jagħtu kuraġġ biex pajjiżna jibqa’ jattira l-investiment u fiduċja ekonomika biex jibqa’ jinħoloq il-ġid.

Fit-tbassir ekonomiku tagħha għax-xitwa, l-ekonomisti tal-Unjoni Ewropea qalu li qed jirrevedu ‘l fuq it-tbassir għall-andament tal-ekonomija Maltija meta jitqabbel mat-tbassir tal-Ħarifa f’Novembru li għadda. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li din ir-reviżjoni ‘l fuq hija xprunata l-aktar minn tkabbir kontinwu u b’saħħtu fl-esportazzjoni netta u fil-konsum privat. Dawn se  jkomplu jikbru b’mod b’saħħtu anke jekk b’rata anqas minn dik tal-aħħar sentejn.

Il-Kummissjoni Ewropea qed tbassar li t-tkabbir ekonomiku ta’ Malta għal ikun ta’ 4.6%. Dan juri li matul din is-sena, Malta mistennija jkollha l-ikbar tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Riżultati li jagħtu ċeritifkat ċar ta’ suċċess. Riżultati li jimlewna b’aktar kuraġġ u determinazzjoni biex niżguraw li pajjiżna jibqa’ jimxi’l quddiem.

Min-naħa l-oħra huwa mportanti li nsegwu wkoll dak li jkun għaddej fl-aħbarijiet internazzjonali ħalli nifhmu  dak li għaddej lil hinn minn xtutna u nevalwaw is-saħħa tas-suċċess ta’ pajjiżna. Aktar minn hekk, wieħed ikun jista’ jifhem aħjar liema huma l-isfidi li jkunu qed jiffjaċċjaw pajjiżi oħra u kif dawn l-isfidi jistgħu jaffettwaw lilna minkejja li ninsabu ‘l bogħod.

Id-distanza llum tista’ tgħid li relattivament ċkienet għaliex anke jekk pajjiż ikun imbiegħed minn ieħor tista’ tgħid li t-tekonologija tal-kommunikazzjoni u l-mezzi ta’ transport aktar effiċċjenti iqarrbu aktar lil popli lejn xulxin. Il-qrubija mhix biss minħabba dawn iż-żewġ fenomeni iżda l-andament ekonomiku f’reġjun jew f’pajjiż partikolari jaf ikollu effett fuq l-andament ekonomiku fuq pajjiżi ohrajn.

Nista’ nsemmi xi eżempji biex infisser ruħi aħjar. Il-gwerra li għaddejja bejn ir-Russja u l-Ukranja wasslet biex prezzijiet ta’ diversi oġġetti jogħlew għax din il-gwerra tħalli effett fuq il-provvista ta’ oġġetti essenzjali u aktar minn hekk il-prezzijiet internazzjonali ikunu affettwati fis-swieq fejn jiġu negozjati.

Pajjiżna għandu ekonomija vibranti u li fiha attivita’ b’saħħitha ħafna. Imma aħna esposti għal dak li jseħħ barra minn Malta u fl-aħħar sentejn kellna żidiet ‘l fuq ta’ diversi prezzijiet kawża ta’ dak li qed jiġri f’pajjiżi u reġjuni  oħra. Dawn huma sfidi li ffaċċjajna u li rridu nkomplu niffaċċjaw u li għalihom qed inwieġbu b’diversi inizjattivi li qed iħallu impatt pożittiv.

Fl-aħħar jiem tħabbar ukoll li kemm mir-Renju Unit kif wkoll il-Gappun daħlu f’riċessjoni. Dan ifisser li l-andament ekonomiku tagħhom huwa wieħed kajman u minflok l-attivita qed tiżdied u twassal għal tkabbir, ir-rizultati huma għal kollox ‘il kontra.

Dawn iż-żewġ pajjiżi huma meqjusa fost dawk li l-aktar li għandhom ekonomija b’saħħitha u kbira fuq livell internazzjonali. Għalhekk, il-fatt li għandek żewġ ekonomiji bħal dawn li jibdew jirreġistraw tnaqqis serju fl-andament tagħhom huwa lok ta’ tħassib u jeħtieġ li wieħed jara kif iżomm l-andament tiegħu għaddej b’mod b’saħħtu.

Filwaqt li dawn iż-żewġ pajjiżi qed jirrappurtaw tnaqqis fl-attività ekonomika tagħhom li qed twassal għal riċessjoni, pajjiżna qed ikompli jikseb riżultati mill-aktar pozittivi. Huwa għalhekk importanti li naraw li nżommu għaddej ritmu ekonomiku qawwi ħalli nevitaw kemm nistgħu li pajjiżna jintlaqat mill-ekonomiji dgħajfa f’dawn il-pajjiżi. Ninsab konvint li bħalma għamilna fl-imgħoddi, bl-għaqal fit-tmexxija u d-direzzjoni tal-Gvern Laburista nistgħu inkomplu nsostnu andament ekonomiku b’saħħtu li jegħleb kull sfida li tista’ tiġi minn barra xtutna. Għażliet għaqlija jerġgħu jiżguraw Malta li tibqa’ tirnexxi.

This is an article about the future. But first, let us remember the past.

As I have been entrusted with new ministerial responsibilities, I find myself reflecting on the challenges and opportunities encountered so far and what lies ahead.

We have the character of an island nation: resilient, ambitious and determined to succeed. Our nation’s history is a testament to the strength derived from unity and the pursuit of shared goals.

The withdrawal of British troops, and the Royal Navy, 45 years ago marked a turning point, symbolising our commitment to self-determination. The creation of the Republic of Malta 50 years ago, and our independence from Britain 60 years ago, cemented our identity as a sovereign nation.

On May 1 this year, Malta celebrates the 20th anniversary of EU membership.

These milestones must not be mere chapters in our history books but guiding lights for the path ahead.

In the face of global adversities, from the pandemic crisis to international conflicts, Malta has distinguished itself for demonstrating strong resilience and adaptability. While approaching the second anniversary as prime minister, Robert Abela has played a crucial role in steering the ship through rough waters. Economic setbacks, whether caused by the pandemic or the military conflicts in Ukraine and the Middle East, have been countered with strategic measures to ensure growth and stability.

As we celebrate our collective achievements, it is essential to recognise the duty that lies ahead – a duty to continue building a prosperous and resilient Malta with social values for future generations.

The implementation of our electoral manifesto, a thousand proposals for progress and development, is a paramount task. After being entrusted the role to oversee the implementation of the electoral programme, in close liaison with the Office of the Prime Minister, I understand the responsibility to ensure that what was promised two years ago is kept and implemented in a timely and effective manner.

The electoral programme includes a comprehensive set of 1,000 initiatives aimed at addressing the diverse needs of our nation. Moreover, the implementation of the electoral programme extends beyond specific portfolios; it is a collaborative effort involving all ministries.

“We have the character of an island nation: resilient, ambitious and determined to succeed”

Our commitment to economic stability requires a holistic approach, addressing challenges on multiple fronts. Initiatives related to job creation, innovation, education and social welfare are all integral components of our agenda.

Significant achievements have already been made with the implementation of several initiatives aimed towards the well-being of our society.

Notable initiatives include a €1,000 per year grant for a decade for first-time property buyers since January 2022.

Additionally, from the beginning of 2024, retirement pensions surged by €15 weekly (€780 annually).

Under Scheme 9, around 2,000 underprivileged children benefit from comprehensive assistance, receiving free uniforms, stationery, photocopies and extracurricular activities. The children’s allowance saw a €90 increase per child last year and is set to increase to a total of €450 throughout this legislative period.

These initiatives highlight  the government’s commitment to improving the lives of people through tangible, impactful policies.

These initiatives together with many others demonstrate that a significant segment of our task has already been completed. However, our work is far from over. We are under no illusion about the scale of the challenges facing us. But we are committed to ensuring that no stone is left unturned in our pursuit of a better Malta.

Our commitment is unwavering. We shall succeed, together.

As we celebrate the milestones that define our history, let us also embrace the responsibility of shaping our future.

The progress we have achieved is testament to our collective resilience and determination. Our circumstances changed over the years but our commitment never faltered and remains unwavering.

As the promoters of Malta’s prosperity, we must remain steadfast in our commitment to completing the electoral programme and delivering on the promises made to our citizens.

Together, we can build a Malta that not only honours its past but also stands as a beacon of progress and prosperity.

There is so much still to do. But now it is clear how we can do it. Everything we do must have one main purpose: increased prosperity for generations to come.

8,000 metru kwadru ta’ spazji miftuħa f’żoni urbani

L-art fil-Gżejjer Maltin minn dejjem kellha valur għoli ħafna minħabba l-popolazzjoni numeruża għad-daqs ta’ pajjiżna. Fl-aħħar snin, il-valur tal-art kompla jgħola ‘l fuq b’mod konsistenti minħabba li kien hawn domanda b’saħħitha fis-suq. Fid-dawl ta’ dan, il-mod kif tiġi immaniġġjata l-art pubblika sar aktar importanti minn qatt qabel. Gvern Laburista qed imexxi ‘l quddiem politika li tħeġġeġ l-aħjar użu tal-art pubblika. Wieħed mill-modi kif din il-politika twettqet kien permezz tal-ħolqien ta’ aktar spazji ħodor u miftuħa f’żoni urbani għat-tgawdija tal-poplu.

L-Awtorità tal-Artijiet għandha rwol importanti fl-immaniġġjar ta’ artijiet u propjetajiet pubbliċi. Funzjoni kritika tal-Awtorità hija li tassigura li l-gvern jagħmel l-aħjar użu mill-art tiegħu għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali ta’ pajjiżna bl-aktar mod sostenibbli.

Din il-ġimgħa permezz ta’ ħidma konġunta bejn l-Awtorità tal-Artijiet u l-Aġenzija Project Green neddejna proċess biex jinstabu artijiet tal-Gvern f’żoni urbani u li jifformaw parti miż-żona tal-iżvilupp biex nikkonvertuhom fi spazji miftuħa, ħodor.

F’din l-ewwel parti ta’ dan il-proċess identifikajna 8,000 metru kwadru ta’ artijiet f’erba’ lokalitajiet f’Malta. Il-lokalitajiet huma Ħal Luqa, Ħal Kirkop, Ħal Lija u San Ġiljan. Kieku dawn l-artijiet kellhom jinbiegħu għall-iżvilupp, il-valur fis-suq tagħhom kien ikun ta’ €20 miljun. Għalhekk, il-Gvern seta’ faċilment jagħżel li jibni dawn l-artijiet. Minflok mexa għal dik id-direzzjoni, ħass li għandu jipprovdi pulmun ġdid lir-residenti billi jikkonverti dawn l-ispazji miftuħa, ħodor. Spazji li se jkunu aċċessibbli għan-nies u fl-istess waqt se jservu ta’ pulmun fil-lokalitajiet tagħna.

Kif wegħdna fil-programm elettorali Malta Flimkien, il-Gvern jinsab impenjat li jkompli jwettaq proġetti ta’ urban greening bil-għan li noħolqu aktar spazji miftuħa, siguri u ħodor fiċ-ċentri urbani tagħna.

Sabiex jintlaħaq dan il-għan l-Awtorità tal-Artijiet se tkun qed taħdem spalla ma’ spalla mal-Gvern u se tkompli taħdem biex ikun hemm aktar inizjattivi ta’ dan it-tip li permezz tagħhom jibbenefikaw il-komunitajiet tagħna.

Dan kollu jorbot ukoll mal-ħidma tal-Gvern li noffru kull persuna spazju miftuħ 10 minuti bogħod mir-residenza fejn tgħix. Inizjattiva ambizzjuża imma li bħala Gvern mhux se naqgħtu qalbna milli nwettquha.

Sostenn lill-Kunsilli Lokali

Il-Kunsilli Lokali jwettqu xogħol importanti ħafna fil-lokalitajiet tagħna. Il-Gvern jirrikoxxi l-ħidma sfieqa li qed issir u għalhekk irrid jkompli jagħti aktar għodod lill-Kunsilli biex filwaqt li jkun ta’ sostenn għalihom, jtaffilhom mill-ispejjeż involuti fil-proġetti li jwettqu fil-komunitajiet tagħna. L-Awtorità tal-Artijiet qed tkompli tikkollabora mal-Kunsilli Lokali biex tkun faċilitata d-devoluzzjoni ta’ art jew propjetajiet pubbliċi. Ix-xahar li għadda neddejt skema ġdida mill-Awtorità tal-Artijiet flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli li permezz tagħha l-Kunsilli Lokali kollha f’Malta u Għawdex se jkunu qed jibbenefikaw minn rati baxxi ta’ kirjiet ta’ art jew propjetà pubblika. Tkun xi tkun l-art jew propjetà mikrija mingħand l-Awtorità tal-Artijiet, il-massimu tal-kera li tista’ titħallas ikun biss ta’ €500. Permezz ta’ din l-iskema  l-Kunsilli Lokali se jkunu jistgħu joffru aktar servizzi lill-komunitajiet tagħhom billi ser jonfqu inqas f’kirjiet. Fil-fatt hemm bosta Kunsilli lokali li se jiffrankaw eluf ta’ ewro b’din l-iskema fosthom dawk ta’ Biżebbuġa u taż-Żurrieq.

Is-Settur tal-volontarjat

Is-settur tal-volontarjat huwa settur għal qalbi ħafna. Mingħajr is-settur tal-volontarja ħafna proġetti ta’ fejda ma jkunux jistgħu jsiru. Jeħtieġ li mhux biss inkomplu nirrikonoxxu s-sehem strumentali tal-volontarjat fis-soċjetajiet tagħna, imma bħala Gvern nkunu ta’ sostenn għal dawn l-għaqdiet.

L-Awtorità tal-Artijiet ser tkompli toffri għajnuna lill-għaqdiet volontarji billi ssib akkommokazzjoni addattata għalihom b’rati vantaġġużi ħafna. Fl-istess waqt, kif wegħdna fil-Manifest fil-futur qarib se jkunu qed inniedu skema ta’ konsolidament tattitoli ta’ għaqdiet volontarji li jkunu ilhom jokkupaw propjetà għal ammont ta’ snin u jkunu jixtiequ jkattru l-kontribut fis-soċjetà.

Dan huwa Gvern li tassew ipoġġi n-nies fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu għaliex jinvesti direttament fin-nies u fil-komunitajiet tagħna. Is-suċċess ekonomiku li għamilna fl-aħħar snin kien il-pedament tal-bidla pożittiva li wettaqna f’kull qasam tal-ħajja. Gvern Laburista biss jista’ jiggarantixxi aktar suċċess biex inkomplu noffru kwalità ta’ ħajja aħjar lill-familji tagħna.

Id-diskussjoni politika f’pajjiżna, aktar ma jgħaddi z-zmien, aktar turi b’mod ċar min jista’ joffri l-aħjar soluzzjonijiet għal pajjiżna.

Il-passat riċenti jurina biċ-ċar min jista’ joffri l-aħjar formola għal pajjiżna biex ikompli jikber ekonomikament, jibqa’ pajjiż mimli opportunitajiet u fuq kollox pajjiż li jkompli jaħdem biex itejjeb il-livell tal-għajxien tal-poplu tiegħu.

Jekk wieħed iħares ftit tas-snin lura, mill-ewwel wieħed jintebaħ kif l-ekonomija ta’ pajjiżna, minn waħda kajmana, waħda li taqta’ lura, waħda mifnija bil-qagħad, waħda li ma toffrix il-fiduċja biex nattiraw l-investiment, saret ekonomija ta’ suċċess. Flimkien ksibna ekonomija li toħloq ix-xogħol b’rati bla preċedent, ekonomija li kattret il-ġid u li attirat bosta lejn pajjiżna.

Ta’ min wieħed jgħid, li ekonomija li tkun qed tgħotor, ekonomija li ma tiflaħx terfa’ l-piz tagħħa stess kif kienet l-ekonomija ta’ pajjiżna fl-aħħar snin ta’ amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista, ħija sors ta’ sfidi u diffikultajiet li jistgħu jingħelbu biss permezz ta’ tkabbir ekonomiku. Dak huwa li wettaq dan il-gvern sa mill-ewwel jiem li ingħata mandat b’saħħtu biex imexxi lil pajjiżna.

Ekonomija li tkun qed tagħmel suċċess, wkoll toffri sfidi ġodda u differenti. Dan iwassal biex filwaqt li nkomplu nsostnu l-andament ekonomiku, rridu niżguraw li l-isfidi li dan is-suċċess igib miegħu irid jigu indirizzati wkoll. Il-ħidma tal-gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela qiegħed iwettaq ħidma biex dan iseħħ.

Mill-banda l-oħra, l-oppożizzjoni Nazzjonalista qed tagħzel li taġixxi xort’oħra. Oppożizzjoni li qed tonqos milli tressaq proposti meħtiega għal pajjiżna. Fin-nuqqas ta’ viżjoni li għandha għal pajjiżna, l-oppożizzjoni qed tagħzel li tkun oppożizzjoni populista. Oppożizzjoni li tagħzel li tipprova taqta’ qalb in-nies. Oppożizzjoni li tara kif tittanta li tibgħat messaggi li huma l-kontra ta’ dak li huwa meħtieġ għal pajjiżna.

Meta tara l-mod kif il-Partit Nazzjonalista mexxa lil pajjiżna fl-aħħar snin tat-tmexxija tiegħu, wieħed jirrealizza xi jwassal biex il-PN jibgħat messaġġ negattiv. Huwa riżultat tal-fatt li ma inbidlux, għadhom l-istess, jistgħu jinbidlu l-uċuħ imma l-ħsieb politiku għadu l-istess. Ħsieb politiku favur l-awsterita’, li jitfgħu il-piżijiet fuq in-nies imbagħad jippruvaw iwaħħlu f’xi ħaġa oħra jew ħaddieħor għal politika skaduta taghħom.

Aktar minn hekk, fin-nuqqas ta’ viżjoni għall-ġejjini ta’ pajjiżna, biex jidhru sbieħ, kull ma jagħmlu huwa li jippruvaw jirkbu fuq sentiment negattiv u minflok joffru s-soluzzjonijiet ikunu populisti. Dan it-tip ta’ aġir ma jbiddel xejn anzi joħloq problemi u diffikultajiet ġodda. Iwassal għall-firda u nuqqas ta’ rispett.

Fit-8 ta’ Gunju il-poplu Malti għandu opportunità biex mill-ġdid jibgħat messaġġ. Messaġġ b’saħħtu favur politika li toħloq il-ġid. Politika li toffri s-soluzzjoni t-tajba għal pajjiżna. Bil-vot tagħna nibgħatu messaġġ li ma rridux politika populista imma politika li toffri vizjoni sostenibbli għall-gejjini ta’ pajjiżna.