Hekk stqarret li trid li tibqa’ magħrufa l-presidenza tagħha, n-Nutara Myriam Spiteri Debono fl-ewwel diskors uffiċjali tagħha hekk kif ħadet il-ġurament tal-ħatra bħala l-11-il President tar-Repubblika ta’ Malta. Min bħali jaf mill-qrib lil Dr Spiteri Debono u jaf kemm dejjem kellha għal qalbha l-interess ta’ dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjeta, ma jibqagħlu l-ebda dubju li l-President il-ġdid ser jirnexxielha tilħaq dan il-għan tagħha li tul il-presidenza, tkun qrib in-nies u taħdem qatigħ favur in-nies.

Id-diskors tal-President Spiteri Debono fassal miri importanti li rridu naħdmu għalihom.

Id-diskors inawgurali tal-President Spiteri Debono juri l-importanza tal-għaqda fil-pajjiż u kemm l-appelli tagħha għall-kunsens bejn il-partiti ewlenin, partikolarment fuq il-ħtieġa ta’ aktar riformi kostituzzjonali huma appelli ġenwini mnebbħa mill-imħabba profonda tagħha lejn pajjiżna. Hija fakkret kif kull meta kien hemm djalogu serju bejn il-forzi politiċi ewlenin fil-pajjiż, b’ħidma u dedikazzjoni nstab il-kompromess bħal meta ġiet maqbula il-Kostituzzjoni tar-Repubblika u anke r-riformi ta’ l-aħħar snin fosthom dik li permezz tagħha hija nħatret bħala President wara l-vot unanimu fil-Kamra tad-Deputati.

Il-President Spiteri Debono tassew misset punt importanti meta saħħqet fuq il-ħtieġa li l-poplu jkattar il-fiduċja f’xulxin u fl-amministrazzjoni pubblika. Hija appellat lill-persuni involuti fil-politika biex jaraw li ma jkunux huma stess il-kaġun illi jnisslu apatija fost in-nies lejn il-politika. Hija wriet it-tħassib tagħha li jekk din is-sitwazzjoni mhux ser tkun indirizzata jista’ jasal iż-żmien li l-pajjiż ikun nieqes minn mexxejja minn fost il-ġenerazzjoni żagħżugħa tal-lum. Hija wriet il-fiduċja tagħha fil-ġenerazzjoni żagħżugħa u sellmet lil dawk il-politiċi żgħażagħ li jinsabu fil-Kunsilli Lokali u fil-Kamra tad-Deputati. Il-President Spiteri Debono saħqet li biex titkattar il-fiduċja, jeħtieġ li jissaħħu u l-organi u l-istituzzjonijiet tal-Istat, l-amministrazzjoni tal-ġustizzja, il-forzi taż-żamma u tal-ordni.

Kienet tassew f’waqtha l-istqarrija tal-President Spiteri Debono li l-missjoni ta’ Malta barra li hija dikjarata bħala stat newtrali fil-Kostituzzjoni tagħna, għandna wkoll il-missjoni li bħala stat, Malta trid  attivament tilħaq il-paci, is-sigurta u l-progress soċjali fost il-ġnus kollha. Hija wriet ix-xewqa tagħha li n-Nazzjonijiet Uniti tkun forza b’aktar snin fejn tidħol il-paċi għaliex ħasset li f’dan il-qasam, din l-organizazzjoni dinjija qed tkun dgħajjfa. Fi żmien meta qed nerġgħu naraw titħeġġeġ il-ġirja favur l-armamenti hija wriet il-preokkupazzjoni tagħha li l-gwerer u l-konflitti armati jistgħu biss iwasslu għall-qerda tal-umanita.

Il-messaġġ tal-President Spiteri Debono għall-integrazzjoni fejn jidħlu ħaddiema barranin fosthom kien ukoll wieħed b’saħħtu. Hija fakkret fl-iżvilupp ekonomiku li se seħħ f’pajjiżna minn meta kellna rajna f’idejna. Dan ġab bidla minn pajjiż li kien ibati b’nuqqas ta’ xogħol b’eluf ta’ nies jemigraw minn Malta, għal wieħed li qed ikollu jilqa’ fi ħdanu ħaddiema barranin ġejjin minn pajjiżi li m’għandhomx il-prosperita li qed ingawdu f’pajjiżna llum. Kien tassew sinċier l-appell tagħha biex il-Maltin mhux biss sempliċiment jittolleraw lil dawn il-barranin għaliex il-pajjiż għandu bżonnhom imma jimxu b’rispett magħhom u jifhmuhom.

Il-President Spiteri Debono fid-diskors tagħha wriet l-imħabba tagħha lejn l-edukazzjoni tat-tfal tagħna u l-ħtieġa li nrawwmu fihom l-imħabba lejn Malta pajjiżna. Ħeġġet biex is-sistema edukattiva ta’ pajjiżna tgħin lit-tfal jibdew japprezzaw aktar is-sbuħija naturali ta’ Malta u Għawdex billi jmorru fiżakment f’kull rokna tal-Gżejjer Maltin. Tixtieq tara li t-tfal Maltin minn ċkunithom ikunu qrib il-kultural u l-istorja rikka tagħna ħalli jissaħħaħ fihom l-apprezzament għall-identita tagħna bħala nazzjon.

Id-diskors tal-President Spiteri Debono fassal miri importanti li rridu naħdmu għalihom. Diskors li sar b’umilta imma li semma temi li jridu jservu bħala bażi ta’ diskussjoni wiesgħa f’pajjiżna. Minn qalbi nawgura kull suċċess f’dil-ħidma lill-President Spiteri Debono. B’kull mezz għandna nwasslu l-messaġġ favur aktar għaqda nazzjonali, ġid u prosperita u ġustizzja soċjali.

Grazzi President George Vella u Sinjura Vella tal-impenn tagħkom. Il-poplu Malti japprezza u jirrikonixxi ħidmietkom.

Il-festa ta’ San Girgor tigi ċċelebrata l-ewwel Erbgħa ta’ wara l-Għid. Hija festa bi tradizzjoni antika ħafna u li għandħa rabta kbira maż-Żejtun. Għall-President George Vella u s-Sinjura Miriam Vella, it-tnejn miż-Żejtun żgur li jafu sewwa din il-festa iżda din is-sena, il-festa ta’ San Girgor tfisser xi ħaġa kompletament differenti minn kull festa ta’ San Girgor tas-snin ta’ qabel.

Kellu jaħbat li l-aħħar jum tal-Presidenża tal-President Vella kellħa tinzerta din il-festa. Kumbinazzjoni kbira li President miż-Żejtun kellħa tinzerta din il-festa bħala l-aħħar waħda fit-terminu tal-presidenża tiegħu.

Lill-President Vella sirt nafu lura fis-snin disgħin meta bdejt l-attiviżmu tiegħi fi ħdan il-Partit Laburista. Kien iż-żmien li fih kien serva bħala Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Parlament u bħala Deputat Prim MInistru. Dejjem kien jolqotni bil-mod kif kien iwassal il-fehmiet tiegħu speċjalment fil-ħila tad-diskorsi tiegħu. Diskorsi studjati u li kien jiżgura li jwassal il-feħmiet tiegħu anke dwar suġġetti ta’ kumplessità imma b’mod li jara li jifħmu kulħadd.

Kliemu u l-analiżi tal-mod kif kien jitratta l-affarijiet huma xhieda tal-fatt li suġġett ikun riċerkat estensivament u li huwa persuna kolt dwar diversi suġġetti u temi l-aktar fejn kienu jidħlu kwistjonijiet ta affarijiet barranin.

Fil-presidenza Vella twettqet ħidma f’diversi oqsma imma kienet wkoll faċċjata minn diversi sfidi. Sfidi marbuta ma sitwazzjonijiet politiċi f’pajjiżna kif wkoll marbuta mal-pandemija. Żgur li l-pandemija biddlet il-pjani tal-presidenza minn diversi aspetti bħalma bidlet il-prioirtajiet tas-soċjetà kollħa.

Huwa fatt li dan bl-ebda mod ma naqqas l-impenn tal-Presidenza Vella fil-ħidma li twettqet biex permezz tal-Malta Community Chest Fund tibqa’ tingħata għajnuna estensiva lil bosta persuni li jiġu fil-bżonn ta’ assistenza. Kienu bosta l-okkażjonijiet anke riċenti l-Presidnet Vella, li huwa tabib,  kien ta’ spalla anke bil-preżenza barra minn Malta ta’ pazjenti Maltin.

Mal-President Vella kelli l-opportunità li nżur il-Latvja u l-Awstralja fi żjarat uffiċjali tiegħu. Fiż-żewġ okkażjonijiet osservajt il-ħidma tiegħu biex jgħolli isem Malta u l-għarfien sħiħ tiegħu biex jissaħħu relazzjonijiet bejn pajjiżna u pajjiżi oħra kemm fl-Unjoni Ewropeja u lil hinn.

Iż-żjara fl-Awstralja kienet aktar emozzjonali partikolarment fil-laqgħat li kellna mal-kommunità Maltija fl-ibliet li żorna. Il-messaġġ li kien iwassal il-President lil ħutna Maltin kien wieħed li Malta għadha tgħożż lil uliedha li fi snin imgħoddija kellhom jitilqu lejn art imbegħda minħabba ċ-ċirkostanżi ta’ pajjiżna f’dak iż-żmien.

Nistqarr li punt li kien isemmi b’mod b’saħħtu hija l-ħtiega li fost l-emigranti u d-dixxendenti tagħħom jibqa’ jigi sostnut it-tagħlim tal-Malti. Il-lingwa Maltija hija distintiv li tagħtina identità bħala nazzjon u bħala poplu u għalħekk il-ħtieġa li l-Malti u t-tagħlim tiegħu jibqgħu preżenti fost il-Maltin barra minn xtutna.

It-tmiem ta’ Presidenza ifisser tmiem ta’ ħidma fl-għola kariga ta’ pajjiżna. Pajjiżna, li din is-sena iċċelebra 45 sena mill-Ħelsien, se jiċċelebra 20 sena minn sħubija fl-Unjoni Ewoprea, sittin sena mill-Indipendenża u ħamsin sena mill-kisba ta’ Malta Repubblika. Qabel ħamsin sena ilu, kienet għadha biss ħolma li pajjiżna ikolllu Kap tal-Istat Malti. Pajjiżna tul l-aħħar snin mexa passi kbar ‘il quddiem u din is-sena fil-ħatra tal-President il-ġdid ħaddimna għall-ewwel darba providementi tal-kostituzzjoni riżultat ta’ riformi li twettqu biex il-qafas kostituzzjonali tagħna jibqa’ jiġġedded.

Pajjiżna irid jibqa’ jħares ‘l quddiem u jibqa’ jimxi ‘l quddiem anke bl-impenn ta’ min jokkupa karigi importanti f’pajjiżna b’żelu, dehen u b’rispett sħiħ lejn Malta u l-poplu Malti.

Grazzi President George Vella u Sinjura Vella tal-impenn tagħkom. Il-poplu Malti japprezza u jirrikonixxi ħidmietkom.

Ir-riżultati li qed jikseb pajjiżna fil-qasam ekonomiku huma sinjali ċari ta’ suċċess.

Huma sinjali li jkomplu jagħtu kuraġġ biex pajjiżna jibqa’ jattira l-investiment u fiduċja ekonomika biex jibqa’ jinħoloq il-ġid.

Fit-tbassir ekonomiku tagħha għax-xitwa, l-ekonomisti tal-Unjoni Ewropea qalu li qed jirrevedu ‘l fuq it-tbassir għall-andament tal-ekonomija Maltija meta jitqabbel mat-tbassir tal-Ħarifa f’Novembru li għadda. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li din ir-reviżjoni ‘l fuq hija xprunata l-aktar minn tkabbir kontinwu u b’saħħtu fl-esportazzjoni netta u fil-konsum privat. Dawn se  jkomplu jikbru b’mod b’saħħtu anke jekk b’rata anqas minn dik tal-aħħar sentejn.

Il-Kummissjoni Ewropea qed tbassar li t-tkabbir ekonomiku ta’ Malta għal ikun ta’ 4.6%. Dan juri li matul din is-sena, Malta mistennija jkollha l-ikbar tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Riżultati li jagħtu ċeritifkat ċar ta’ suċċess. Riżultati li jimlewna b’aktar kuraġġ u determinazzjoni biex niżguraw li pajjiżna jibqa’ jimxi’l quddiem.

Min-naħa l-oħra huwa mportanti li nsegwu wkoll dak li jkun għaddej fl-aħbarijiet internazzjonali ħalli nifhmu  dak li għaddej lil hinn minn xtutna u nevalwaw is-saħħa tas-suċċess ta’ pajjiżna. Aktar minn hekk, wieħed ikun jista’ jifhem aħjar liema huma l-isfidi li jkunu qed jiffjaċċjaw pajjiżi oħra u kif dawn l-isfidi jistgħu jaffettwaw lilna minkejja li ninsabu ‘l bogħod.

Id-distanza llum tista’ tgħid li relattivament ċkienet għaliex anke jekk pajjiż ikun imbiegħed minn ieħor tista’ tgħid li t-tekonologija tal-kommunikazzjoni u l-mezzi ta’ transport aktar effiċċjenti iqarrbu aktar lil popli lejn xulxin. Il-qrubija mhix biss minħabba dawn iż-żewġ fenomeni iżda l-andament ekonomiku f’reġjun jew f’pajjiż partikolari jaf ikollu effett fuq l-andament ekonomiku fuq pajjiżi ohrajn.

Nista’ nsemmi xi eżempji biex infisser ruħi aħjar. Il-gwerra li għaddejja bejn ir-Russja u l-Ukranja wasslet biex prezzijiet ta’ diversi oġġetti jogħlew għax din il-gwerra tħalli effett fuq il-provvista ta’ oġġetti essenzjali u aktar minn hekk il-prezzijiet internazzjonali ikunu affettwati fis-swieq fejn jiġu negozjati.

Pajjiżna għandu ekonomija vibranti u li fiha attivita’ b’saħħitha ħafna. Imma aħna esposti għal dak li jseħħ barra minn Malta u fl-aħħar sentejn kellna żidiet ‘l fuq ta’ diversi prezzijiet kawża ta’ dak li qed jiġri f’pajjiżi u reġjuni  oħra. Dawn huma sfidi li ffaċċjajna u li rridu nkomplu niffaċċjaw u li għalihom qed inwieġbu b’diversi inizjattivi li qed iħallu impatt pożittiv.

Fl-aħħar jiem tħabbar ukoll li kemm mir-Renju Unit kif wkoll il-Gappun daħlu f’riċessjoni. Dan ifisser li l-andament ekonomiku tagħhom huwa wieħed kajman u minflok l-attivita qed tiżdied u twassal għal tkabbir, ir-rizultati huma għal kollox ‘il kontra.

Dawn iż-żewġ pajjiżi huma meqjusa fost dawk li l-aktar li għandhom ekonomija b’saħħitha u kbira fuq livell internazzjonali. Għalhekk, il-fatt li għandek żewġ ekonomiji bħal dawn li jibdew jirreġistraw tnaqqis serju fl-andament tagħhom huwa lok ta’ tħassib u jeħtieġ li wieħed jara kif iżomm l-andament tiegħu għaddej b’mod b’saħħtu.

Filwaqt li dawn iż-żewġ pajjiżi qed jirrappurtaw tnaqqis fl-attività ekonomika tagħhom li qed twassal għal riċessjoni, pajjiżna qed ikompli jikseb riżultati mill-aktar pozittivi. Huwa għalhekk importanti li naraw li nżommu għaddej ritmu ekonomiku qawwi ħalli nevitaw kemm nistgħu li pajjiżna jintlaqat mill-ekonomiji dgħajfa f’dawn il-pajjiżi. Ninsab konvint li bħalma għamilna fl-imgħoddi, bl-għaqal fit-tmexxija u d-direzzjoni tal-Gvern Laburista nistgħu inkomplu nsostnu andament ekonomiku b’saħħtu li jegħleb kull sfida li tista’ tiġi minn barra xtutna. Għażliet għaqlija jerġgħu jiżguraw Malta li tibqa’ tirnexxi.

This is an article about the future. But first, let us remember the past.

As I have been entrusted with new ministerial responsibilities, I find myself reflecting on the challenges and opportunities encountered so far and what lies ahead.

We have the character of an island nation: resilient, ambitious and determined to succeed. Our nation’s history is a testament to the strength derived from unity and the pursuit of shared goals.

The withdrawal of British troops, and the Royal Navy, 45 years ago marked a turning point, symbolising our commitment to self-determination. The creation of the Republic of Malta 50 years ago, and our independence from Britain 60 years ago, cemented our identity as a sovereign nation.

On May 1 this year, Malta celebrates the 20th anniversary of EU membership.

These milestones must not be mere chapters in our history books but guiding lights for the path ahead.

In the face of global adversities, from the pandemic crisis to international conflicts, Malta has distinguished itself for demonstrating strong resilience and adaptability. While approaching the second anniversary as prime minister, Robert Abela has played a crucial role in steering the ship through rough waters. Economic setbacks, whether caused by the pandemic or the military conflicts in Ukraine and the Middle East, have been countered with strategic measures to ensure growth and stability.

As we celebrate our collective achievements, it is essential to recognise the duty that lies ahead – a duty to continue building a prosperous and resilient Malta with social values for future generations.

The implementation of our electoral manifesto, a thousand proposals for progress and development, is a paramount task. After being entrusted the role to oversee the implementation of the electoral programme, in close liaison with the Office of the Prime Minister, I understand the responsibility to ensure that what was promised two years ago is kept and implemented in a timely and effective manner.

The electoral programme includes a comprehensive set of 1,000 initiatives aimed at addressing the diverse needs of our nation. Moreover, the implementation of the electoral programme extends beyond specific portfolios; it is a collaborative effort involving all ministries.

“We have the character of an island nation: resilient, ambitious and determined to succeed”

Our commitment to economic stability requires a holistic approach, addressing challenges on multiple fronts. Initiatives related to job creation, innovation, education and social welfare are all integral components of our agenda.

Significant achievements have already been made with the implementation of several initiatives aimed towards the well-being of our society.

Notable initiatives include a €1,000 per year grant for a decade for first-time property buyers since January 2022.

Additionally, from the beginning of 2024, retirement pensions surged by €15 weekly (€780 annually).

Under Scheme 9, around 2,000 underprivileged children benefit from comprehensive assistance, receiving free uniforms, stationery, photocopies and extracurricular activities. The children’s allowance saw a €90 increase per child last year and is set to increase to a total of €450 throughout this legislative period.

These initiatives highlight  the government’s commitment to improving the lives of people through tangible, impactful policies.

These initiatives together with many others demonstrate that a significant segment of our task has already been completed. However, our work is far from over. We are under no illusion about the scale of the challenges facing us. But we are committed to ensuring that no stone is left unturned in our pursuit of a better Malta.

Our commitment is unwavering. We shall succeed, together.

As we celebrate the milestones that define our history, let us also embrace the responsibility of shaping our future.

The progress we have achieved is testament to our collective resilience and determination. Our circumstances changed over the years but our commitment never faltered and remains unwavering.

As the promoters of Malta’s prosperity, we must remain steadfast in our commitment to completing the electoral programme and delivering on the promises made to our citizens.

Together, we can build a Malta that not only honours its past but also stands as a beacon of progress and prosperity.

There is so much still to do. But now it is clear how we can do it. Everything we do must have one main purpose: increased prosperity for generations to come.

8,000 metru kwadru ta’ spazji miftuħa f’żoni urbani

L-art fil-Gżejjer Maltin minn dejjem kellha valur għoli ħafna minħabba l-popolazzjoni numeruża għad-daqs ta’ pajjiżna. Fl-aħħar snin, il-valur tal-art kompla jgħola ‘l fuq b’mod konsistenti minħabba li kien hawn domanda b’saħħitha fis-suq. Fid-dawl ta’ dan, il-mod kif tiġi immaniġġjata l-art pubblika sar aktar importanti minn qatt qabel. Gvern Laburista qed imexxi ‘l quddiem politika li tħeġġeġ l-aħjar użu tal-art pubblika. Wieħed mill-modi kif din il-politika twettqet kien permezz tal-ħolqien ta’ aktar spazji ħodor u miftuħa f’żoni urbani għat-tgawdija tal-poplu.

L-Awtorità tal-Artijiet għandha rwol importanti fl-immaniġġjar ta’ artijiet u propjetajiet pubbliċi. Funzjoni kritika tal-Awtorità hija li tassigura li l-gvern jagħmel l-aħjar użu mill-art tiegħu għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali ta’ pajjiżna bl-aktar mod sostenibbli.

Din il-ġimgħa permezz ta’ ħidma konġunta bejn l-Awtorità tal-Artijiet u l-Aġenzija Project Green neddejna proċess biex jinstabu artijiet tal-Gvern f’żoni urbani u li jifformaw parti miż-żona tal-iżvilupp biex nikkonvertuhom fi spazji miftuħa, ħodor.

F’din l-ewwel parti ta’ dan il-proċess identifikajna 8,000 metru kwadru ta’ artijiet f’erba’ lokalitajiet f’Malta. Il-lokalitajiet huma Ħal Luqa, Ħal Kirkop, Ħal Lija u San Ġiljan. Kieku dawn l-artijiet kellhom jinbiegħu għall-iżvilupp, il-valur fis-suq tagħhom kien ikun ta’ €20 miljun. Għalhekk, il-Gvern seta’ faċilment jagħżel li jibni dawn l-artijiet. Minflok mexa għal dik id-direzzjoni, ħass li għandu jipprovdi pulmun ġdid lir-residenti billi jikkonverti dawn l-ispazji miftuħa, ħodor. Spazji li se jkunu aċċessibbli għan-nies u fl-istess waqt se jservu ta’ pulmun fil-lokalitajiet tagħna.

Kif wegħdna fil-programm elettorali Malta Flimkien, il-Gvern jinsab impenjat li jkompli jwettaq proġetti ta’ urban greening bil-għan li noħolqu aktar spazji miftuħa, siguri u ħodor fiċ-ċentri urbani tagħna.

Sabiex jintlaħaq dan il-għan l-Awtorità tal-Artijiet se tkun qed taħdem spalla ma’ spalla mal-Gvern u se tkompli taħdem biex ikun hemm aktar inizjattivi ta’ dan it-tip li permezz tagħhom jibbenefikaw il-komunitajiet tagħna.

Dan kollu jorbot ukoll mal-ħidma tal-Gvern li noffru kull persuna spazju miftuħ 10 minuti bogħod mir-residenza fejn tgħix. Inizjattiva ambizzjuża imma li bħala Gvern mhux se naqgħtu qalbna milli nwettquha.

Sostenn lill-Kunsilli Lokali

Il-Kunsilli Lokali jwettqu xogħol importanti ħafna fil-lokalitajiet tagħna. Il-Gvern jirrikoxxi l-ħidma sfieqa li qed issir u għalhekk irrid jkompli jagħti aktar għodod lill-Kunsilli biex filwaqt li jkun ta’ sostenn għalihom, jtaffilhom mill-ispejjeż involuti fil-proġetti li jwettqu fil-komunitajiet tagħna. L-Awtorità tal-Artijiet qed tkompli tikkollabora mal-Kunsilli Lokali biex tkun faċilitata d-devoluzzjoni ta’ art jew propjetajiet pubbliċi. Ix-xahar li għadda neddejt skema ġdida mill-Awtorità tal-Artijiet flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli li permezz tagħha l-Kunsilli Lokali kollha f’Malta u Għawdex se jkunu qed jibbenefikaw minn rati baxxi ta’ kirjiet ta’ art jew propjetà pubblika. Tkun xi tkun l-art jew propjetà mikrija mingħand l-Awtorità tal-Artijiet, il-massimu tal-kera li tista’ titħallas ikun biss ta’ €500. Permezz ta’ din l-iskema  l-Kunsilli Lokali se jkunu jistgħu joffru aktar servizzi lill-komunitajiet tagħhom billi ser jonfqu inqas f’kirjiet. Fil-fatt hemm bosta Kunsilli lokali li se jiffrankaw eluf ta’ ewro b’din l-iskema fosthom dawk ta’ Biżebbuġa u taż-Żurrieq.

Is-Settur tal-volontarjat

Is-settur tal-volontarjat huwa settur għal qalbi ħafna. Mingħajr is-settur tal-volontarja ħafna proġetti ta’ fejda ma jkunux jistgħu jsiru. Jeħtieġ li mhux biss inkomplu nirrikonoxxu s-sehem strumentali tal-volontarjat fis-soċjetajiet tagħna, imma bħala Gvern nkunu ta’ sostenn għal dawn l-għaqdiet.

L-Awtorità tal-Artijiet ser tkompli toffri għajnuna lill-għaqdiet volontarji billi ssib akkommokazzjoni addattata għalihom b’rati vantaġġużi ħafna. Fl-istess waqt, kif wegħdna fil-Manifest fil-futur qarib se jkunu qed inniedu skema ta’ konsolidament tattitoli ta’ għaqdiet volontarji li jkunu ilhom jokkupaw propjetà għal ammont ta’ snin u jkunu jixtiequ jkattru l-kontribut fis-soċjetà.

Dan huwa Gvern li tassew ipoġġi n-nies fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu għaliex jinvesti direttament fin-nies u fil-komunitajiet tagħna. Is-suċċess ekonomiku li għamilna fl-aħħar snin kien il-pedament tal-bidla pożittiva li wettaqna f’kull qasam tal-ħajja. Gvern Laburista biss jista’ jiggarantixxi aktar suċċess biex inkomplu noffru kwalità ta’ ħajja aħjar lill-familji tagħna.

Id-diskussjoni politika f’pajjiżna, aktar ma jgħaddi z-zmien, aktar turi b’mod ċar min jista’ joffri l-aħjar soluzzjonijiet għal pajjiżna.

Il-passat riċenti jurina biċ-ċar min jista’ joffri l-aħjar formola għal pajjiżna biex ikompli jikber ekonomikament, jibqa’ pajjiż mimli opportunitajiet u fuq kollox pajjiż li jkompli jaħdem biex itejjeb il-livell tal-għajxien tal-poplu tiegħu.

Jekk wieħed iħares ftit tas-snin lura, mill-ewwel wieħed jintebaħ kif l-ekonomija ta’ pajjiżna, minn waħda kajmana, waħda li taqta’ lura, waħda mifnija bil-qagħad, waħda li ma toffrix il-fiduċja biex nattiraw l-investiment, saret ekonomija ta’ suċċess. Flimkien ksibna ekonomija li toħloq ix-xogħol b’rati bla preċedent, ekonomija li kattret il-ġid u li attirat bosta lejn pajjiżna.

Ta’ min wieħed jgħid, li ekonomija li tkun qed tgħotor, ekonomija li ma tiflaħx terfa’ l-piz tagħħa stess kif kienet l-ekonomija ta’ pajjiżna fl-aħħar snin ta’ amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista, ħija sors ta’ sfidi u diffikultajiet li jistgħu jingħelbu biss permezz ta’ tkabbir ekonomiku. Dak huwa li wettaq dan il-gvern sa mill-ewwel jiem li ingħata mandat b’saħħtu biex imexxi lil pajjiżna.

Ekonomija li tkun qed tagħmel suċċess, wkoll toffri sfidi ġodda u differenti. Dan iwassal biex filwaqt li nkomplu nsostnu l-andament ekonomiku, rridu niżguraw li l-isfidi li dan is-suċċess igib miegħu irid jigu indirizzati wkoll. Il-ħidma tal-gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela qiegħed iwettaq ħidma biex dan iseħħ.

Mill-banda l-oħra, l-oppożizzjoni Nazzjonalista qed tagħzel li taġixxi xort’oħra. Oppożizzjoni li qed tonqos milli tressaq proposti meħtiega għal pajjiżna. Fin-nuqqas ta’ viżjoni li għandha għal pajjiżna, l-oppożizzjoni qed tagħzel li tkun oppożizzjoni populista. Oppożizzjoni li tagħzel li tipprova taqta’ qalb in-nies. Oppożizzjoni li tara kif tittanta li tibgħat messaggi li huma l-kontra ta’ dak li huwa meħtieġ għal pajjiżna.

Meta tara l-mod kif il-Partit Nazzjonalista mexxa lil pajjiżna fl-aħħar snin tat-tmexxija tiegħu, wieħed jirrealizza xi jwassal biex il-PN jibgħat messaġġ negattiv. Huwa riżultat tal-fatt li ma inbidlux, għadhom l-istess, jistgħu jinbidlu l-uċuħ imma l-ħsieb politiku għadu l-istess. Ħsieb politiku favur l-awsterita’, li jitfgħu il-piżijiet fuq in-nies imbagħad jippruvaw iwaħħlu f’xi ħaġa oħra jew ħaddieħor għal politika skaduta taghħom.

Aktar minn hekk, fin-nuqqas ta’ viżjoni għall-ġejjini ta’ pajjiżna, biex jidhru sbieħ, kull ma jagħmlu huwa li jippruvaw jirkbu fuq sentiment negattiv u minflok joffru s-soluzzjonijiet ikunu populisti. Dan it-tip ta’ aġir ma jbiddel xejn anzi joħloq problemi u diffikultajiet ġodda. Iwassal għall-firda u nuqqas ta’ rispett.

Fit-8 ta’ Gunju il-poplu Malti għandu opportunità biex mill-ġdid jibgħat messaġġ. Messaġġ b’saħħtu favur politika li toħloq il-ġid. Politika li toffri s-soluzzjoni t-tajba għal pajjiżna. Bil-vot tagħna nibgħatu messaġġ li ma rridux politika populista imma politika li toffri vizjoni sostenibbli għall-gejjini ta’ pajjiżna.

Stefan Zrinzo Azzopardi – Ministru għall-Artijiet u l-Implimentazzjoni tal-Programm Elettorali

Il-programm elettorali tal-Partit Laburista Malta Flimkien huwa imnebbaħ minn 100 idea li wasslu għat-tfassil ta1000 proposta. Dawn il-proposti qed jinbidlu f’1000 inizjattiva ta’ gvern li qed iwettaqhom waħda wara l-oħra għax aħna nemmnu li dak li nwegħdu irridu nwettquh.

Imma dawn il-100 idea li wasslu għall-1000 proposta minn x’hiex kienu imnebbħa? Huwa ċar li l-ħsieb politiku tal-Partit Laburista u l-ħidma li qed iwettaq il-gvern immexxi minn Robert Abela huwa msejjes fuq ir-rieda li pajjiżna jkollu ekonomija progressiva. Ekonomija li taħdem biex jinħoloq il-ġid. Ekonomija li tkun sostnuta minn sistema li tiżgura li l-ġid jasal għand kulħadd.

Il-ħsieb politiku tagħna huwa wieħed ċar li jwarrab l-awsterità. Rajna f’pajjizna fi żmien gvern Nazzjonalista kif pajjiżna staġna, kif żdied il-qagħad, kif inħolqu diffikultajiet kemm għall-ħaddiema u kull min iħaddem għaliex intgħazlet it-triq tal-awsterità.

Dak li fassalna qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2022, illum qed isir realtà. Qegħdin inwettqu dawn il-proposti b’ħidma kollettiva, ħidma flimkien bħala gvern. Gvern li jibqa’ mnebbaħ minn rieda b’saħħitha biex naraw li kulħadd jirnexxi fis-socjetà Maltija.

Minkejja l-isfidi kollha li hemm madwarna, xorta waħda għaddejjin bil-ħidma kif fassalniha. Mhux biss, qegħdin naraw li l-mod kif nimplimentaw il-programm elettorali nagħtu priorita’ sħiħa biex nizżguraw li nkunu ta’ spalla fejn l-aktar li hemm bżonn.

Fost il-proposti ewlenin li ġew mwettqa, fil-manifest elettorali nsibu ż-żieda fl-Allowance tat-Tfal b’€450 kull wild, b’żieda ta’ €90 fis-sena għal ħames snin. Ma waqafniex hemm. is-sena li għaddiet biex ngħaġġlu t-twettiq ta’ din il-miżura żidna l-ammont minn €90 għal €250 kull wild. Permezz ta’ din il-miżura ser nolqtu aktar minn 41,000 familja bi 62,000 tifel u tifla. Din il-miżura turi biċ-ċar kemm Gvern Laburista għandu għal qalbu l-familji tagħna u flok qed jitfa’ l-piżijiet fuqhom qed jtaffilhom mill-piżijiet li għandhom.

Kien hemm ukoll l-introduzzjoni ta’ mekkaniżmu ġdid, apparti l-COLA, li ser ikun qed jikkumpensa b’mod aktar b’saħħtu l-għoli tal-ħajja. Dan se jkun qed jgħin lil dawk bl-aktar dħul baxx, speċjalment dawk fuq pensjonijiet u benefiċċji soċjali.

Proposta oħra ambizzjuża li l-Gvern żamm kelmtu dwarha u implimentaha f’anqas minn sentejn mill-elezzjoni hija dik li jgħin lill-Maltin u Għawdxin ikunu sidien ta’ djarhom. Il-Gvern se jkompli jsostni l-iskemi tal-first-time u tas-second-time buyers. Kif mwiegħed ukoll fil-manifest qed joffri għajnuna lil dawk li jkunu qegħdin jixtru l-ewwel residenza tagħhom billi qed iħallas €1,000 fis-sena fuq il-pagament tas-self għal għaxar snin. B’hekk, b’kollox qed joffri €10,000 f’għajnuna diretta lil min qiegħed jixtri l-ewwel residenza  tiegħu.

Bidla importanti li twettqet matul dawn is-sentejn hija l-introduzzjoni tat-trasport pubbliku b’xejn għal kulħadd. Din mhux biss tħalli aktar flus fil-bwiet il-familji imma hija mezz kif inħeġġu mezzi alternattivi ta’ trasport. Issa anke s-servizz tal-ferry bejn il-Kottonera u l-Belt u tas-Sliema u l-Belt sar b’xejn biex inkomplu ngħinu f’dan ir-rigward. Matul din il-leġiżlatura l-Gvern żamm kelmtu kif wiegħed fil-manifest u qed isostni dawn l-inċentivi biex aktar nies jużaw dawn il-mezzi bl-għan li jnaqqas it-traffiku fit-toroq tagħna fost oħrajn. Fl-istess waqt, il-Gvern qed ikompli jagħmilha aktar faċli u affordabbli għal min irid jixtri karozza elettrika. F’din il-leġiżlatura ddaħħlu inċentivi ġodda u tjiebet l-għotja finanzjarja eżistenti biex b’dan il-mod ninċentivaw ix-xiri ta’ vetturi elettriċi, inkluż ta’ karozzi second-hand.

Proposta oħra li ser tkompli tixpruna ‘l quddiem il-ħidma tal-Gvern fil-qasam soċjali u li diġa’ qed titwettaq hija dik li jiġu identifikati aktar binjiet pubbliċi sabiex jiġu rriġenerati għal skopijiet soċjali b’kollaborazzjoni ma’ għaqdiet volontarji. Din hija miżura oħra li qed tħalli ħafna frott u qed toffri għajnuna kbira lill-għaqdiet volontarji li jagħmlu tant xogħol siewi fis-soċjetà.

Il-Gvern dejjem saħaq li waħda mill-funzjonijiet kritiċi tal-Awtorità tal-Artijiet hija dik li tgħin lis-settur tal-volontarjat. Kif wegħdna fil-manifest elettorali, għaqdiet volontarji qed ikomplu jgawdu minn binjiet addatti għalihom b’rati vantaġġużi ħafna. Barra minn hekk, neddejna wkoll skema ta’ konsolidament tat-titoli ta’ għaqdiet volontarji li jkunu ilhom jokkupaw propjetà għal ammont ta’ snin u jkunu jixtiequ jkattru l-kontribut tagħhom fis-soċjetà. Introduċejna wkoll skema biex il-Kunsilli Lokali ma jħallsux aktar minn €500 fis-sena għal kirjiet ta’ postijiet jew artijiet pubbliċi li jakkwistaw mill-Awtorità tal-Artijiet.

Jekk wieħed jara l-proposti li twettqu jinotta li l-Gvern kien dejjem fuq in-naħa tan-nies. Il-prijorità tagħna bħala Gvern huwa li naraw kif in-nies ikollhom livell ta’ għejxien aħjar.

Minbarra t-twettiq ta’ dak li twiegħed mill-Partit hemm imbagħad xogħol ieħor. Minn dak li qedgħin nwettqu rridu nkomplu diskussjoni wiesgħa dwar kif se nkomplu bil-ħsieb politiku tagħna biex nindirizzaw realtajiet ġodda li qed niffaċċjaw filwaqt li nkomplu nfasslu l-viżjoni tagħna għall-ġejjieni.

Fiż-żmien li ġej, il-poplu se jkun imsejjaħ biex jagħti l-vot tiegħu fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Jeħtieġ li bil-vot tagħna nibgħatu messaġġ car li l-poplu Malti irid ekonomija progressiva, ekonomija li toholoq il-ġid u tmexxija ekonomika li tiżgura li l-ġid jasal għand kulħadd.

Id-dover tagħna fil-politika huwa li nfasslu l-passi li jeħduna lejn il-futur. Li nagħmlu għażliet li jħejjuna għal dak li ġej, filwaqt li nwettqu dak meħtieġ biex inwieġbu għar-realtajiet tal-preżent. Dawn l-għażliet għandhom ikunu mnebbħa mill-viżjoni politika tagħna. Mill-ideali li nħaddnu, mill-ħsieb politiku li jiddistingwina.

Fl-għażliet tagħna, f’dak li fassalna qabel l-aħħar elezzjoni, il-miżuri li qegħdin inwettqu, ilkoll juru biċ-ċar li aħna rridu nwettqu politika li tagħtina ekonomija progressiva.

Ekonomija li toħloq il-ġid u qafas soċjali u ekonomiku li jiżgura li l-ġid jasal għand kulħadd. Huwa ħsieb imnebbaħ minn dak mistqarr fl-istatut tal-Partit Laburista li b’ħidmitna għandha “sseħħ il-ġustizzja soċjali u li s-saħħa tal-istess soċjetà, titkejjel mill-progress ta’ dawk l-iktar dgħajfa fost il-membri tagħha.”

Fl-għażliet tagħna urejna f’kull okkażjoni li bħala Gvern ma nemmnux f’politka ta’ awsterità. L-awsterità meta mħaddma minn gvern Nazzjonalista lkoll nafu x’riżultati tatna. Ilkoll nafu x’konsegwenzi ħolqot fuq il-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawdxin. L-awsterità wasslet biex l-ekonomija ta’ pajjiżna tistaġna. Ħolqot livelli għolja ta’ qagħad. Naffret l-investiment minn pajjiżna u tefgħet piżijiet iebsa fuq il-poplu.

Dak li qed inwettqu huwa għal kollox differenti. Il-miżuri li wettaqna u li se nkomplu nwettqu fiż-żmien li ġej huma mfassla biex inkomplu ntejjbu l-livell ta’ għajxien tal-familji kollha, niżguraw li f’pajjiżna jibqa’ jinħoloq ix-xogħol, intejjbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol filwaqt li nħejju lil pajjiżna għall-ġejjieni.

Filwaqt li qegħdin inwettqu dan kollu, huwa xieraq li bħala Partit Laburista niċċelebraw u nfakkru dak li fl-imgħoddi welled lill-Partit Laburista. Infakkru l-kuraġġ li wrew missierijietna fil-Partit biex bdew il-ħidma politika tagħhom. Id-determinazzjoni tagħhom biex iwelldu partit li jkun moviment favur il-bidla f’pajjiżna. Partit li jservi ta’ xprun għal bidla soċjali, li jinstiga qawwa biex il-poplu jikseb aktar drittijiet, jikseb il-ħelsien u jikseb il-ġieħ li jixraqlu. Partit li mill-bidu tiegħu wera li jagħmel l-affarijiet differenti meta kellu fost il-fundaturi tiegħu mara u omm fi żmien ta’ inugwaljanza kbira.

Iċ-ċelebrazzjoni tal-bidu tal-Partit Laburista bit-tema Kapitlu Ġdid mhux biss tirrakkonta kif issawwar il-Partit Laburista. Mhux biss turi b’dokument storiku kif il-fundaturi tal-Partit bdew il-ħidma politika tal-Partit, mhux biss tispjega min kienu dawk li ingħaqdu biex għall-ewwel darba twieled Partit li mill-bidu tiegħu kien imsemmi Partit Laburista, imma turi biċ-ċar il-ħsieb progressiv tal-Partit sa mit-twaqqif tiegħu.

Dak li seħħ ftit aktar minn mitt sena ilu, wera biċ-ċar x’inhu d-destin tal-Partit Laburista. Juri biċ-ċar l-għanijiet li għalih twaqqaf il-Partit. Imma hija ċelebrazzjoni tal-kisbiet kollha li għamel pajjiżna bil-ħidma politika Ii twettqet matul is-snin. Hija okkażjoni li nġeddu il-wegħda tagħna li nkunu l-forza progressiva li ġġib bidla, bidla għall-aħjar, bidla li tfisser ġustizzja soċjali, opportunitajiet għal kulħadd, xogħol u ħolqien ta’ ġid li jkompli jmexxi s-soċjetà tagħna li fiha kulħadd jista’ javvanza.

Illum hawn qbil ġenerali li l-Kunsilli Lokali ġabu bidla pożittiva fil-lokalitajiet Maltin u l-Għawdxin. Ħafna jaqblu wkoll li forsi wasal iż-żmien li nagħmlu l-bidliet li hemm bżonn biex il-kunċett ta’ gvern lokali ikompli jissaħħaħ u jekk ikun il-bżonn, jinbidel għall-aħjar. Imma mingħajr l-ebda dubju, li sakemm għandna s-sistema li għandna bħalissa, huwa importanti ħafna li l-Kunsilli Lokali nkomplu nsostnuhom bl-aħjar mod biex ikunu jistgħu jaqdu l-funzjonijiet tagħhom li jipprovdu l-aqwa servizzi lill-kommunitajiet tagħna.

Kull propjetà jew art li l-Awtorità tal-Artijiet tgħaddi lill-Kunsilli Lokali, ma tħallasx aktar minn €500 f’kirjiet għal din id-devoluzzjoni.

Bosta drabi, miżuri meħudha mill-Gvern Ċentrali jistgħu ikunu ta’ sostenn mill-aqwa lill-Kunsilli Lokali. Mhux biżżejjed l-allokazzjonijiet finanzjarji li jiġu mgħoddija lilhom ta’ kull sena. Il-Kunsilli għandhom bżonn ukoll tip ta’ għajnuniet oħra li jkunu ta’ sostenn għalihom. Bħalma sostnejnihom fis-snin li għaddew bi proġetti li kienu ffinanzjati mill-Fond tal-Iżvilupp tal-Ippjanar tal-Awtorita tad-Ippjanar. Sostnejnihom ukoll b’għajnuna ta’ xogħlijiet pubbliċi.

Hekk kif ftit ġimgħat ilu ġejt fdat mill-Prim Ministru Robert Abela bl-inkarigiu tal-Awtorità tal-Artijiet mill-ewwel rajt kif b’din l-Awtorita li tamministra tant propjetajiet tal-Gvern, tkun tista’ tgħin ukoll lill-Kunsill Lokali. Kien għalhekk li ħabbarna inizjattiva biex kull propjetà jew art li l-Awtorità tal-Artijiet tgħaddi lill-Kunsilli Lokali, ma tħallasx aktar minn €500 f’kirjiet għal din id-devoluzzjoni.

B’din il-miżura, il-Kunsilli Lokali kollha li għandhom fil-pussess tagħhom xi art jew propjetà tal-Gvern, minn issa ‘l quddiem se jibdew iħallsu biss €500 fis-sena għal kull propjetà pubblika li jkunu qed jamministraw. Hemm Kunsilli Lokali li se jibbenefikaw minn roħs ta’ eluf ta’ Ewro f’kirjiet kull sena.

B’din il-miżura, il-Kunsilli Lokali se jkunu jistgħu jużaw dawn il-fondi iffrankati f’aktar servizzi lill-kommunitajiet tagħhom.

F’mument meta qed noqorbu lejn it-tiġdid tal-Kunsilli Lokali bl-elezzjonijiet tat-8 ta’ Ġunju li ġej, il-Kunsilli Lokali għandu jkollhom l-appoġġ kollu meħtieġ biex tassew nuru x’ġid qed iwettqu fl-ibliet u l-irħula tagħna. Appoġġ li għandu jingħata għall-ħidma li ssir b’dedikazzjoni u impenn favur il-lokalitajiet.

“Dħalt għal dan l-inkarigu b’impenn kbir biex il-kelma li tajna lill-elettorat inżommuha.”

F’Marzu tal-2022, il-Partit Laburista reġa’ ingħata mandat ieħor b’saħħtu mill-poplu sabiex ikompli jmexxi lill-pajjiżna. Il-fiduċja li ntweriet fina qiegħda tissarraf f’riżultati pożittivii mill-Gvern. Se nkomplu nżommu kelmtna mal-elettorat billi nwettqu dak li wegħedna.

Fid-dawl ta’ x’qed jiġri madwarna, dan jitfa’ fuqna responsabbiltà akbar, iżda jqanqal fina aktar impenn, enerġija u determinazzjoni biex nuru bil-fatti lill-elettorat li l-Partit Laburista fil-Gvern jibqa’ joffri viżjoni b’saħħitha għall-futur.

Fl-aħħar jiem il-Prim Ministru Robert Abela reġa’ saħaq fuq l-impenn tal-Gvern li jara li tissaħħaħ il-ħidma tiegħu biex dak li wegħedna fil-programm elettorali ‘Malta Flimkien’ jitwettaq.

Il-Prim Ministru għoġbu jagħtini responsabbiltà ġdida biex insaħħu l-kordinazzjoni fix-xogħol mal-Ministeri l-oħra kollha biex niżguraw l-implimentazzjoni tal-1,000 proposta fil-Manifest. Dħalt għal dan l-inkarigu b’impenn kbir biex il-kelma li tajna lill-elettorat inżommuha.

Fl-aħħar tliet elezzjonijiet in-nies baqgħu jagħtu l-fiduċja tagħhom lill-Partit Laburista għax jridu jimxu lejn bidla pożittiva u lejn aktar tiġdid fil-pajjiż. Il-Partit Laburista f’dawn l-aħħar snin kemm ilu fit-tmun tal-pajjiż wera biċ-ċar li huwa partit miftuħ għal kulħadd, partit li lest li jisma’ u jieħu l-aħjar deċiżjonijiet fl-aktar mumenti diffiċli. Fuq kollox il-Partit Laburista għandu track record li dak li jwiegħed iwettqu.

Minkejja l-pandemija globali u minkejja r-rata ta’ inflazzjoni għolja pajjiżna xorta waħda baqa’ jirreġistra tkabbir ekonomiku b’saħħtu. Waqt li pajjiżi oħra Ewropej ferm akbar minna kienu qed jogħtru quddiem il-kriżijiet internazzjonali, f’Malta komplejna naraw tnaqqis fil-qgħad u r-rata ta’ nisa b’impjieg qabżet għall-ewwel darba l-medja tal-Unjoni Ewropea. Dan ma ġiex b’kumbinazzjoni imma għax il-Gvern ħadem b’għaqal. Kieku l-ekonomija ma kinitx b’saħħitha, il-Gvern ma kienx se jkun jista’ jidħol bħala tarka biex jilqa’ għall-piżijiet.

Waħda mill-aqwa kwalitajiet tal-Partit Laburista li qed tidher fil-ħidma tagħna hi li fl-għażliet li nwettqu nippremjaw il-bżulija u niżguraw li l-ġid li jinħoloq ikun ta’ sostenn għal kulħadd. B’dan il-mod qed jgħin lil faxex kollha b’mod partikolari l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Dan huwa turija tal-prinċipji tagħna li dejjem ħaddanna u se nkomplu nħaddnu bħala partit.

Bil-kontra, il-Partit Nazzjonalista jibqa’ jipprova jintgħoġob ma’ kulħadd u partit li baqa’  ankrat fil-passat. Jibża’ mit-tiġdid u mill-bidla, u mhux kapaċi jieħu deċiżjonijiet diffiċli biex mingħalih jibqa’ jfuħ ma’ kulħadd. Partit li għadu jitmexxa minn fazzjoni żgħira ta’ nies li jaħsbu li għandhom xi dritt divin imexxu l-pajjiż.

Meta jkun hemm problemi ekonomiċi l-Partit Nazzjonalista mhux kapaċi jservi ta’ tarka għall-poplu bħall-Partit Laburista, imma kif rajna fil-passat il-piżijiet jitfagħhom fuq in-nies.

Inwettqu l-proposti tal-manifest elettorali

Minkejja li għadhom  għaddew ftit anqas minn sentejn mill-bidu ta’ din il-leġiżlatura, il-Gvern diġa’ wettaq għadd kbir ta’ proposti mill-Manifest Elettorali.

Żewġ wegħdiet primarji li wettaqna kienu l-introduzzjoni ta’ pensjoni tas-servizz lir-romol ta’ uffiċjali fil-forzi dixxiplinati u t-tisħiħ fil-pensjoni ta’ servizz bi 23% u allowance sostanzjali lil dawk li jagħżlu li jagħtu servizz lil hinn minn 29 sena f’dawn il-forzi.

Bil-proċess li l-Gvern beda fl-2022 biex nindirizzaw l-Bonus tal-Għoli tal-Ħajja dawk li bdew jieħdu l-pensjoni fl-2009 jew wara se jieħdu żieda addizzjonali fil-bonus tal-għoli tal-ħajja tagħhom. Minn din il-miżura qed jibbenifikaw mat-53,000 pensjonant.

Fil-programm elettorali, bħala parti mill-Garanzija għat-Tfal il-Gvern wiegħed li tul din il-leġiżlatura se nżidu l-Allowance tat-Tfal b’€450 kull wild, b’żieda ta’ €90 fis-sena għal ħames snin. Fl-ewwel sena ta’ din il-leġiżlatura bdejna nwettqu din il-proposta. Ma waqafniex hemmhekk, is-sena li għaddiet biex ngħaġġlu it-twettiq ta’ din il-miżura żiedna l-ammont minn €90 għal €250 kull wild.

Permezz ta’ din il-miżura ser nolqtu aktar minn 41,000 familja bi 62,000 tifel u tifla. Dawn ser igawdu minn sotenn ta’ ‘l fuq minn €15-il miljun. Fl-2022, aktar minn 100 miżura soċjali, li jiffurmaw parti mill-Pjan Nazzjonali għall-Garanzija tat-Tfal, ġew implimentati f’erba’ oqsma ewlenin. Minn dawn il-miżuri, 29 miżura huma relatati mal-protezzjoni soċjali, 34 miżura fir-rigward tal-edukazzjoni, 38 miżura relatati mal-kura tas-saħħa u 7 miżuri relatati ma’ akkomodazzjoni adegwata.

Kif ġie mwiegħed fil-Manifest Elettorali, dan il-Gvern indirizza l-problemi marbuta mal-liġijiet tal-qbiela sabiex inserrħu moħħ il-bdiewa ħalli jibqgħu jaħdmu l-art, filwaqt li jingħata kumpens xieraq lis-sidien.

Proposta oħra fil-Manifest Elettorali li l-Gvern daħħal fis-seħħ hi  l-liċenzjar tal-kuntratturi. Għall-ewwel darba seħħ Avviż Legali li jobbliga lil kull kuntrattur li jaħdem fl-oqsma tat-twaqqigħ, skavar u bini biex japplika għal-Liċenzja mal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCA.

Dawn il-liġijiet għandhom l-għan li filwaqt li jirregolaw is-settur tal-kostruzzjoni, jinstigaw aktar responsabbiltà u akkontabiltà. Fl-istess waqt, jiżguraw li jkun hemm titjib fil-livell tal-ħiliet tal-ħaddiema kollha involuti.

Twettqu bosta inizjattivi oħra li lkoll għandhom l-għan li niżguraw li pajjiżna jibqa’ miexi ‘l quddiem u naċċertaw aktar opportunitajiet għal kulħadd.

Fiż-żmien li ġej se nkomplu naħdmu flimkien biex inwettqu dak li wegħedna fil-Manifest Elettorali. Gvernijiet Laburisti dejjem kienu magħrufa bħala gvernijiet li żammew kelmithom mal-elettorat. Ser naħdem biex niżgura li hekk jiġri din id-darba wkoll għaliex ninsab ċert li bit-twettieq tal-proposti tal-Manifest, il-familji kollha Maltin u Għawdxin igawdu minn kwalità ta’ ħajja aħjar.