Bħalissa d-dinja u l-Ewropa għaddejjin minn żmien ta’ sfida minħabba l-gwerra li hemm fil-Lvant tal-Ewropa u l-kunflitt li jinsab għaddej fil-Lvant Nofsani li waslu għall-inflazzjoni li reġgħet refgħet rasha.

Barra minn hekk, għandek ukoll sfidi oħra marbuta mat-tibdil fil-klima. Dan qed joħloq piżijiet ekonomiċi kbar li qed jinħassu mad-dinja kollha u qed iwitti t-triq għal żieda fil-prezzijiet tal-ikel, żieda fil-prezzijiet tal-prodotti u servizzi oħra essenzjali li n-nies jiġu bżonn ta’ kuljum. Dak li qed jiġri barra minn xtutna qed jaffettwa lil kull pajjiż saħansitra pajjiżi Ewropej li għandhom ekonomiji b’saħħithom.

Fl-isfond ta’ dawn l-isfidi, il-budget li ressaq il-Gvern wera biċ-ċar kemm il-Partit Laburista għandu qalb soċjali li tħabbat favur in-nies. Dan għaliex minkejja l-isfidi ekonomiċi li qed jaffaċċja pajjiżna, il-Gvern flok għabba lin-nies bil-piżijiet, refa’ l-piż kollu minn kulħadd u offra tarka għall-familji kollha. Aħna spalla għan-nies.

Filwaqt li familji u negozji Ewropej oħra qed jogħtru taħt il-prezzijiet għoljin tad-dawl u prodotti essenzjali, il-Gvern tagħna għażel biex jgħin lill-istudenti, il-familji, il-ħaddiema u n-negozjanti. Għat-tielet sena konsekuttiva l-Gvern qed joħroġ flus għal sussidji biex il-Maltin u l-Għawdxin ma jaraw l-ebda żieda fil-prezzijiet tal-enerġija, il-fjuwils u ċ-ċereali, qmuħ u għalf tal-annimali. Permezz ta’ dawn is-sussidji l-familji u n-negozji tagħna se jiffrankaw eluf ta’ ewro fil-kontijiet ta’ dawl  u l-fjuwil.

Bis-saħħa ta’ ħidma għaqlija tal-Gvern Laburista, minkejja ż-żmien diffiċli li ninsabu fih, xorta bqajna nirreġistraw tkabbir ekonomiku b’saħħtu, rata iżjed baxxa ta’ nies f’riskju ta’ faqar, tkabbir qawwi fl-impjiegi u rata baxxa ta’ qgħad.

Dan ma sarx b’kumbinazzjoni imma twettaq għaliex ħdimna bil-għaqal u konna nafu fejn rridu mmorru u għamilna għażliet favur in-nies.

Il-Gvern ma waqafx biss bis-sussidji imma kif għamel f’budgets preċedenti f’dawn l-aħħar disa’ snin għen in-nies b’att ta’ żidiet importanti. Din l-għajnuna finanzjarja qed iservi ta’ għajnuna kbira għal faxex differenti ta’ nies fis-soċjetà fosthom l-anzjani u l-familji. Waħda mill-aktar żidiet kbar hija bla dubju ta’ xejn iż-żieda fl-allowance tat-tfal u żieda oħra fil-bonus għat-twelid u adozzjoni. Din hija l-akbar żieda li qatt ingħatat fil-ħamsin sena li ilu jeżisti dan il-benefiċċju u ser tolqot eluf ta’ familji.

L-Akkomodazzjoni soċjali u affordabbli hija sfida li rridu nkomplu. Il-Gvern irnexxielu jżomm stabbli l-figura tan-nies li japplikaw għall-akkomodazzjoni alternattiva għaliex żamm ritmu tajjeb ta’ allokazzjonijiet ta’ units ta’ housing soċjali. Ta’ min jirrimarka x-xogħlijiet f’numru ta’ siti ta’ żvilupp ta’ akkomodazzjoni soċjali madwar Malta qed joqorbu lejn tmiemhom.

Il-Gvern se jkompli jixpruna ‘l quddiem aktar inizjattivi biex tiġi sostnuta aktar responsabbiltà, aktar serjetà u kwalità ogħla fis-settur tal-kostruzzjoni. Wara li introduċejna r-regolamenti tal-Liċenzjar tal-Kuntratturi u l-proċess li għaddej biex jidħlu regolamenti tal-liċenzja tal-bennej issa ser nimxu pass oltre billi fiż-żmien li ġej ser nintroduċu skill cards għal min jaħdem fis-settur u se nkomplu x-xogħol biex jibdew jiġu introdotti l-kodiċi tal-bini f’pajjiżna.

Bl-għan li nkomplu nippromwovu prattiċi tajba, nħarsu l-streetscapes u l-aspett tal-estetika jkun integrat fil-proċess tal-ippjanar bħala Gvern ħabbarna li qed naħdmu sabiex naslu għal reviżjoni ta’ policies marbuta mal-estetika f’pajjiżna.

L-iStrategic Plan for the Environment and Development, fil-qosor SPED se jkun aġġorant biex jirrispekja aħjar ir-realtajiet tal-lum il-ġurnata biex jagħtina stampa aħjar tal-pjan ta’ pajjiżna għall-qasam tal-iżvilupp għas-snin li ġejjin. Dan il-proċess huwa mistenni li jkun finalizzat matul is-sena d-dieħla. Dan il-Gvern huwa impenjat li jkompli jinkoraġġixxi aktar żvilupp sostenibbli. Fid-dawl ta’ dan, Għawdex se jingħata attenzjoni partikolari, anki fid-dawl tal-istrateġija li ġiet imħabbra għal Għawdex bħala gżira tal-Villaġġi.

Mill-banda l-oħra, fejn jidħol il-qasam tas-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol qed inġeddu l-liġi biex din tkun tirrifletti r-realtajiet tal-lum u twassal biex jissaħħaħ il-qasam leġislattiv u t-tħaddim tiegħu. Waħda mill-proposti li ressaqna ‘l quddiem hi li l-liġi tipprovdi għat-twaqqif ta’ strumenti amministrattivi ġodda li ser jgħinu lill-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol tkun aktar effettiva u effiċjenti fl-infurzar tagħha.

Bħala Gvern impenjati li nkomplu naħdmu biex ngħinu u nipproteġu lill-poplu tagħna mill-isfidi li qed naffaċċjaw attwalment. Irridu nkomplu nsaħħu l-ekonomija tal-pajjiż biex noffru aktar opportunitajiet u noħolqu niċeċ ġodda ta’ impjiegi ta’ kwalità. Kommessi li nkomplu ninvestu f’aktar servizzi soċjali, servizzi aħjar tas-saħħa u f’servizzi oħra li huma ffukati biex jgħinu lil dawk l-aktar żvantaġġati fis-soċjetà tagħna. Bħala Gvern kommessi li ninvestu aktar biex filwaqt li nsebbħu l-estetika tal-binjiet tagħna, ikollna ambjent isbaħ fejn ngħixu billi noħolqu aktar spazji miftuħa għall-Maltin u l-Għawdxin.

Għalhekk Malta Ġusta.